Betong är ett av de vanligaste materialen vid byggande av exempelvis bostäder, vägar, broar och tunnlar. Det kräver lite underhåll och det håller länge. Däremot finns det miljöutmaningar vid produktionen då en grundläggande komponent i betong är kalkbaserad cement, vilken bidrar till att betongens totala koldioxidutsläpp uppnår 95%. Detta är en av betongbranschens största utmaningar.

Betongfrågan känns än mer aktuell i och med att Mark- och miljöverdomsstolen tidigare i somras avslog Cementas ansökan om förnyat tillstånd av kalkbrytning på Gotland. Vissa menar då att betong istället kommer behöva importeras från andra länder, vilket skulle medföra ökad klimatpåverkan genom transporter. Andra menar att avslaget istället kan snabba på klimatomställningen till att hitta grönare, mer klimatsmarta betongsorter eller alternativt att hitta nya lösningar på hur olika material kan kombineras.

 

Forskning

Och visst finns det flera spännande projekt inom området. Forskningsinstitutet RISE bedriver ett projekt där forskare bland annat testar att till viss del ersätta kalkstenen med lera. Lera är ett material som det finns stora mängder av och som har rätt egenskaper för att kunna användas som en komponent i betongtillverkningen. Leran, till skillnad från kalkstenen, bidrar inte heller till några koldioxidutsläpp, och den behöver inte upphettas till lika höga temperaturer som kalksten. Detta minskar dess energianvändning. Forskningsprojektet är fortfarande i sin linda och kräver ytterligare utveckling genom att bland annat testa betongblandningens beständighet under längre tid.

Att återanvända rivningsmassor från gamla hus som ett sätt att ersätta ballasten (den strukturbärande komponenten i betong) är ett annat alternativ som RISE arbetat med i projektet RE4. Istället för att vid rivning av en betongbyggnad lämna rivningsmassorna till deponier, används robotar som har i uppgift att plocka ut de delar av rivningsmassorna som kan återanvändas till ny betong. På detta sätt kan ett mer cirkulärt flöde skapas vid nybyggnation. Projektet tittar också på att utveckla olika typer av betong, samtidigt som de även gör livscykelanalyser av byggnaderna.

STÖD OSS