CIR:KU:LENT LOGIN

Expertkunskap inom hållbar konsumtion

Under åren har Medveten Konsumtion suttit med i flera advisory boards för att dela med oss av vår expertkunskap inom hållbar konsumtion. Här finns ett par exempel på den typen av samarbeten.

Nationell verkstad för hållbara livsstilar

Science Park Borås arbetar med de 17 målen i Agenda 2030 som utgångspunkt. Vi arbetar i skärningspunkten mellan näringsliv, forskning, offentliga aktörer och civilsamhälle. Som en av 6 Science Parks i det västsvenska innovationssystemet driver vi innovation för samhällsförändring. Inom projektet Circular Hub är visionen är att placera Västsverige som en ledande partner och förebild inom cirkulär ekonomi för textil, mode, inredning och möbler med särskild vikt på små och medelstora företag. För att uppnå visionen vill man visa på trender och ”drivers” för en förändring mot en mer hållbar konsumtion. Inom samhällsutvecklingsområdet är förändrade livsstilar och konsumtionsmönster centralt.

Inom ramen för det här projektet togs en rapport fram, och i det arbetet var vår fd generalsekreterare Alexandra Davidsson med som en av 18 medlemmar i projektets Advisory Board. Du kan läsa rapporten trendupdate – hållbar konsumtion & livsstilar”

Smartup Accelerator

Projekttid 2017-10-01 – 2020-12-31

Projektet SmartUp Accelerator är ett samarbete mellan sju länder runt Östersjön som syftar till att förbättra innovationsaktörernas färdigheter när det gäller att identifiera nya skarpa idéer och utveckla nya företag inom consumer cleantech. Det kommer att bidra till att minska vår miljöpåverkan genom att nyttja redan befintliga resurser på ett bättre sätt och på så sätt minska konsumtionen. Vår generalsekreterare Alexandra Davidsson är med som en utav sex medlemmar i projektets advisory board.

Consumer cleantech kan man beskriva som konsumentprodukter och tjänster som utvecklats för att dra bättre nytta av jordens resurser, för att på så sätt minska miljöpåverkan. Exempel på såna tjänster är AirbnbUber och Tesla.