CIR:KU:LENT LOGIN

MÄRKNINGSGUIDE

Det finns en uppsjö av olika miljömärkningar och certifieringar. För livsmedel, kläder, rengöringsprodukter, elektronik m.m. De markerar om produkten är ekologisk, tillverkad under schyssta förhållanden, hälsosam, djurvänlig, m.m. I vår märkningsguide har vi samlat information om hur de vanligaste miljömärkningarna står sig när det kommer till miljö, djuromsorg, hälsa och arbetsvillkor. Vad som är bäst för varje inköp får sedan var och en bestämma utifrån vad som känns viktigt. Om du undrar hur vi har bedömt märkningarna kan du läsa mer om de olika kriterierna här.

Sidan uppdaterad 2022.

 

Hållbarhetsmärkningar
Ä-MÄRKET

Föreningen Äkta vara har som syfte att underlätta för kunder som vill undvika tillsatser i maten och gynna producenter som framställer ärliga livsmedel. Initiativet tog fart efter Mats-Eric Nilssons böcker om fusket i matbranschen som adresserade tillverkares och butikers budskap att maten är “traditionell”, “hemlagad” och “äkta”, trots att det ofta är en industriprodukt som har flera onaturliga tillsatser.

Livsmedelsprodukter som är förädlade kan märkas, eftersom det är i dem som tillsatser tillförs. Märket får endast användas för produkter som har ett fåtal av Äkta vara-godkända tillsatser, samt har hög halt av de karaktärsgivande råvarorna (till exempel kötthalten i korv, bärhalten i sylt).

Produkter

Det finns 580 godkända Ä-märkta produkter, t.ex. smoothies, bakverk, marmelad, färdigrätter och såser, glass, korv och ost.

Kriterier
 • Produkten ska vara fri från samtliga E-nummerklassade tillsatser (med undantag för bakpulver E341, E450, E500, E501, E503 och fruktpektin E440).
 • Den får inte innehålla aromämnen, men extrakt och salmiak med tydligt ursprung tillåts.
 • Industriella ingredienser (t.ex. bulkmedel för att dryga ut produkten eller för att på olika sätt påverka konsistensen) tillåts inte.
 • Tillsatta vitaminer och näringsämnen tillåts inte. Jod tillåts som ingrediens i salt, men inte kryddblandningar.
Kontroll 

Ä-märket kan efter granskning och bedömning av Äkta vara Sverige användas vid försäljning och marknadsföring av produkter.

Äkta vara

Uppdaterad juni 2022

 

ÄNGLAMARK

Änglamark är Coop:s egna varumärke för hållbar mat med miljö, hälsa och etik i fokus. Coop Änglamarks livsmedelsprodukter är KRAV-märkta eller har EU:s ekologiska märkning. Flera produkter har även andra märkningar som Svanen, Bra miljöval, Fairtrade, MSC eller Svenskt Ursprung. Coop har även infört en hållbarhets-deklaration som är ett verktyg för att snabbt kunna se hur hållbar en produkt är.

Produkter 

Det finns över 750 Änglamark-märkta produkter, både hushållsvaror och livsmedel.

Kriterier

Utöver kraven som ställs av KRAV och EU:s ekologiska märkning följer Änglamark dessa principer:

• Ägg från burhöns, både färska eller som ingrediens, är inte tillåtet
• Importerat kött köps endast in om det finns tydliga krav på minskad användning av antibiotika
• Fiskarter som är överfiskade är förbjudna

Uppdaterad juni 2022

ASC

Aquaculture Stewardship Council (ASC) är en global hållbarhetsmärkning för fisk- och skaldjursprodukter odlade i hav och på land. ASC grundades av WWF och Dutch Sustainable Trade Initiative 2010.

Kriterier

Miljöhänsyn

 • Odlingen ska utformas så att livsmiljöer, biologisk mångfald och vattenresurser bevaras.
 • Rymningar från odlingen ska förebyggas för att bevara mångfalden av arter och den vilda populationen.
 • Fodret som används i odlingarna ska vara hållbart fiskat.
 • Vattnet som släpps ut från odlingarna ska vara renat.

Djuromsorg

God djurhälsa ska främjas, ingen onödig användning av antibiotika och kemikalier.

Arbetsvillkor

Socialt ansvar för arbetstagare och samhällen som påverkas av vattenbruk ska tas (t.ex. inget barnarbete, hälsa och säkerhet, föreningsfrihet, bygemenskap).

Kontroll

Oberoende kontroller

Certifieringar enligt ASC:s standarder utförs av ett oberoende, tredje-parts certifieringsorgan.

Aquaculture Stewardship Council

Uppdaterad juni 2022

BDIH

BDIH är en icke-vinstdrivande organisation för industri och handel av kosmetika, hygienprodukter, vitaminer och mediciner. Sedan 1996 har BDIH arbetat fram riktlinjer för naturlig kosmetika och testat över 2.000 produkter.

 

Produkter

Smink, hygienartiklar, hårfärg.

Kriterier

Miljöhänsyn

 • Ekologisk odling av de naturliga råvarorna
  Ja, minst 95% måste vara ekologiska
 • Förbud mot GMO-odlade grödor
  Ja
 • Inga miljöskadliga ämnen
  Ja
 • Krav på förpackningen
  Förpackningsmaterial ska minimeras
 • Krav på ingrediensernas nedbrytbarhet
  Ja

Hälsa

 • Speciella regler för barnprodukter
  Inga krav
 • Förbud mot hormonstörande ämnen
  Viss reglering finns
 • Förbud mot allergiframkallande ämnen
  Viss reglering finns
 • Förbud mot CMR-ämnen
  Starkt reglerat, men inte förbjudet
 • Förbud mot PFAS-ämnen
  Ja
 • Förbud mot mineraloljor
  Viss reglering finns
 • Förbud mot mikroplast
  Ja
 • Förbud mot joniserande strålning
  Ja

Djuromsorg

 • Förbud mot djurtestning
  Ja
 • Krav på veganskt innehåll
  Nej
Kontroll

IONC GmbH som äger BDIH är ansvariga för kontroll och utfärdande av certifiering. Ackreditering sker enligt COSMOS-standarden och löpande kontroll utförs av ett ackrediteringsorgan.

BDIH

Uppdaterad juni 2022

BRA MILJÖVAL

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen. Märkningen innebär att produkten lever upp till de krav som ställs i Naturskyddsföreningens kriterier. Bra Miljövals kriterier finns för flera olika områden vilket gör att kraven skiljer sig åt. Alla kriterier bygger på samma grunder: att spara på naturresurserna. Material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas.

Produkter

I dag finns kriterier för följande varor och tjänster: värmeenergi, fjärrkyla, elenergi, textil, kemiska produkter, godstransporter, persontransporter, bil- och småhusförsäkring, livsmedelsbutik, blomsterbutik och papper.

Kriterier

Det finns olika kriterier för olika varor och tjänster. Exempelvis ska vind- och solkraft placeras utanför skyddade naturområden för Bra Miljöval Elenergi, ämnen som kan vara cancerframkallande eller skada fortplantning är förbjudna för Bra Miljöval Kosmetika, och för Bra Miljöval Livsmedelsbutik får ingen fisk som är rödmarkerad i WWFs fiskguide säljas.

Kontroll

En gång om året görs en revision som granskas av auktoriserade revisorer. Kraven skärps efter hand så produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön.

Bra Miljöval

Uppdaterad juni 2022

BSCI

amorfi BSCI, The Business Social Compliance Initiative, är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan. Organisationen bakom BSCI heter Amfori.

Företag samarbetar för att underlätta för medlemmar och leverantörer genom samstämmiga krav och samma förbättringar. Alla leverantörer förbinder sig att följa uppförandekoden.

BSCI är inte en märkning i sig, utan en arbetsstandard företag emellan. Därför kommer du inte att hitta ett plagg i butiken med en ”BSCI-logga”, men om ett företag jobbar med BSCI standard ska det innebära en garanti för etiska arbetsförhållanden för arbetarna.

Kriterier

Miljöhänsyn

Man koncentrerar sig på arbetsförhållanden, men uppförandekoden “The BSCI code of conduct ” innehåller vissa regler för vatten, luft och kemikalier.

Arbetsvillkor

 • Följer ILO:s kärnkonventioner och UN:s Global Compact
 • Uppförandekoden måste spridas på arbetsplatsen för att informera arbetarna om deras rättigheter
 • Det finns regler för arbetares säkerhet och hälsa
 • Minimilön tillämpas, men inte levnadslön
Kontroll

Fabrikskontroller genomförs av ackrediterad tredje part (Social Accountability Accreditation Services, SAAS). Avvikelser som framkommer vid en fabrikskontroll ska åtgärdas och följs upp vid en återinspektion. Man söker att ständigt förbättra arbetsförhållandena.

Uppdaterad juni 2022

CE-MÄRKNING

CE är en förkortning för Conformité Européenne som betyder “i överensstämmelse med EU-lagstiftning”. Märkningen visar att produkten uppfyller de hälso-, miljö- och säkerhetskrav som EU ställer för produktgruppen.

Produkter

CE-märkning finns för följande exempelvis byggprodukter, gasapparater, leksaker, lågspänning, maskinsäkerhet, personlig skyddsutrustning, radioutrustning och värmepannor.

Kriterier

Krav som ställs är att det ska finnas dokumentation över produkten, en försäkran från tillverkare/importör och det måste gå att spåra produkten, t.ex. genom ett serienummer. Efter det får produkten CE-märkningen.

 

Hälsa

Produkten ska vara så säker att den inte utgör någon hälsofara vid användning. Man tar särskilt hänsyn till produkter som vänder sig till barn och äldre.

Kontroll

Det är tillverkaren eller importören som genom märkningen garanterar att produkten är säker. Olika myndigheter ansvarar för att tillsynen av olika produkter, i Sverige är dessa Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Konsumentverket och Läkemedelsverket.

CE-märkning 

Uppdaterad juni 2022

https://www.sis.se/standarder/ce-markning/#:~:text=Bokst%C3%A4verna%20CE%20%C3%A4r%20en%20f%C3%B6rkortning,%2D%2C%20milj%C3%B6%2D%20och%20s%C3%A4kerhetskrav.
COSMOS ORGANIC

Cosmos-standarden är ett samarbete mellan europeiska kosmetikaproducenter som sammanställt gemensamma krav och definitioner för ekologisk och/eller naturlig kosmetika.

Produkter

Smink, hygienartiklar, hårfärg.

Kriterier

Miljöhänsyn

 • Ekologisk odling av de naturliga råvarorna
  Ja, minst 95% måste vara ekologiska
 • Förbud mot GMO-odlade grödor
  Ja
 • Inga miljöskadliga ämnen
  Ja
 • Krav på förpackningen
  Ja
 • Krav på ingrediensernas nedbrytbarhet
  Ja

Hälsa

 • Speciella regler för barnprodukter
  Ja, viss reglering finns
 • Förbud mot hormonstörande ämnen
  Viss reglering finns
 • Förbud mot allergiframkallande ämnen
  Viss reglering finns
 • Förbud mot CMR-ämnen
  Starkt reglerat, men inte förbjudet
 • Förbud mot PFAS-ämnen
  Ja
 • Förbud mot mineraloljor
  Viss reglering finns
 • Förbud mot mikroplast
  Ja

Djuromsorg

 • Förbud mot djurtestning
  Ja
 • Krav på veganskt innehåll
  Nej
Kontroll

COSMOS naturcertifikat är giltigt i 3 år, därefter sker en ny bedömning. Kontroll sker av IOAS i de länder som inte har ett eget certifieringsorgan.

COSMOS Organic

Uppdaterad juni 2022

DEMETER

Märkningen utförs av Demeterförbundet som är ett internationellt nätverk för biodynamisk odling. För certifiering måste gården första ha ställt om till ekologisk odling.

Produkter

Livsmedel som bananer, grönsaker, honung, mjölkprodukter, kött och ägg, men även textilier.

Kriterier

Miljöhänsyn

 • EKOLOGISK ODLING
  Ja.
 • KRETSLOPPSODLING
  Varierad växtföljd för att bevara näring i jorden
 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL
  Får inte användas.
 • KONSTGÖDSEL
  Får inte användas.
 • GENMODIFIERADE ORGANISMER (GMO)
  Får inte användas.
 • VATTENANVÄNDNING
  Ansvarsfull hantering av vattenresurser och förebyggande arbete av föroreningar.
 • FÖRPACKNINGAR
  Inga krav på förpackningar

Djuromsorg

 • UTEVISTELSE
  Djur ska ha möjlighet att utöva sina naturliga beteende, få tillräckligt med dagsljus och helst dagligen kunna gå utomhus.
 • LIGGPLATSER
  Byggnader för nötkreatur, får, getter och grisar ska ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats som ska bestå av helt golv. En mindre del av inomhusytan får bestå av dränerande golv.
 • FODER
  Fodret ska i första hand produceras på den egna gården, i andra hand från ekologiskt certifierade odlingar. Konventionellt foder är ej tillåtet.
 • GMO & TILLSATSER I FODER
  Inte tillåtet.

Arbetsvillkor

Följer ILO:s konventioner för mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden. Detta innebär att barn- och tvångsarbete är förbjudet liksom diskriminering på arbetsplatsen.

Kontroll

Gården måste uppfylla krav för ekologisk odling och detta kontrolleras av b.la. Kiwa, HS Cert eller SMAK, därefter sker kontroll av Demeterförbundet.

Demeter

Uppdaterad juni 2022

DET ÖVERKORSADE AXET

Det överkorsade axet är en europeisk märkning på livsmedel som är lämpliga för glutenintoleranta. Svenska Celiakiförbundet har tillsammans med 31 andra europeiska celiakiförbund tagit fram en gemensam och tydlig märkning för produkter som redovisar acceptabla nivåer av gluten. Kriterierna för märkningen regleras av det europeiska samlingsorganet  Association Of European Coeliac Societies (AOECS).

Produkter

Livsmedel som t.ex. müsli, glass, skinka och diverse bröd och bakverk.

Kriterier

Gränsen för att få kalla produkter glutenfria är vid 20 milligram gluten per kilo.

Kontroll

Svenska Celiakiförbundet utför licensering men kontrollerad sker av en oberoende part. Kontroll sker minst en gång om året.

Svenska Celiakiförbundet

Uppdaterad juni 2022

ENERGY LABEL EUROPE

Energy label Europe är EUs egna energimärkning och kallas i Sverige för energimärkningen. Enligt lagen måste elförsörjda produkter ha energimärkningen som visar hur energieffektiv produkten är. Från 2021 till 2023 uppdateras märkningen av produkter och på de nya finns det en QR-kod som leder direkt till EUs produktdatabas för att det ska vara så enkelt som möjligt att veta vad du köper.

Kriterier

Produkter delas in i klasserna A-G där A är mest energieffektivt. Märkningen ska visa energiförbrukning per år och vilken klass den tillhör, men beroende på vilken produkt det är så kan den även visa viktiga funktioner som vattenanvändning, buller och programtid.

Tillverkare och importörer måste anmäla sin produkt till ansvarig myndighet och lägga in all produktinformation i EUs databas.

 

Produkter

Kyl och frysskåp, tv-apparater, datorer, lampor och ljuskällor, disk- och tvättmaskin, torktumlare, vinkylar, och glassfrys.

 

Kontroll

Energimyndigheten är ansvariga för märkningen i Sverige. De utför kontroller för ekodesign och energimärkning, och ser till att gällande lagstiftning följs.

Energy Label Europe

Uppdaterad juni 2022

ENERGY STAR

ENERGY STAR är ett frivilligt märkningsprogram för elektriska produkter, med ursprung i USA. Syftet är minska kostnaden för konsumenten och minska påverkan på klimatet genom att öka energieffektiviteten. 2018 upphörde ENERGY STARs avtal med EU, vilket gör att inga nya produkter kommer att få märkningen.

 

Produkter

Energy Star-produkter omfattar datorer, skrivare, bildskärmar, kopiatorer och skannrar.

 

Kriterier

Energy Star-kraven varierar beroende på produkt men för alla ställs krav på energisparläge och energiförbrukning under användning, t.ex. viloläge på datorer. 

 

Kontroll

Energimyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet.

Energy Star

Uppdaterad juni 2022

EU ECOLABEL

EU Ecolabel, även känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke för varor och tjänster. Det är en Typ 1-märkning vilket innebär att miljömärkningen styrs av standarden ISO 14024. Arbetet sker på regeringens uppdrag, men det är Miljömärkning Sverige AB som ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. EU Ecolabel fungerar på liknande sätt som Svanen där produkter och varor granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. 

Produkter

Det finns 11 produktområden och 23 underkategorier t.ex. rengöringsartiklar, hygienprodukter, hemelektronik, kläder och logi.

Kriterier

Kriterierna varierar för varje produktkategori, men de syftar allmänt till att garantera t.ex. förlängd livslängd, minskade föroreningar, hållbar produktion, och att inga farliga ämnen används. Kriterierna tas fram av EU:s forskningscenter i Sevilla Joint Research Center på uppdrag av EU-kommissionen.

 

Kontroll

Alla produktkategorier kontrolleras av de myndigheter som medlemsstaterna utsett. Myndigheterna kan i vissa fall delegera kontrollen till ackrediterade organ, men de måste då övervaka att kontrollerna sker på rätt sätt. Kraven fastställs av The European Union Ecolabelling Board (EUEB) som är en oberoende tredje part och uppdateras kontinuerligt i samråd med miljöorganisationer.

EU Ecolabel

Uppdaterad juni 2022

EU ECOLABEL – TEXTIL

EU Ecolabel är en Typ 1-märkning vilket betyder den att ser till hela produktionens miljöpåverkan och använder ett livscykelperspektiv när kriterierna tas fram. En produkt som är märkt med EU Ecolabel ska uppnå krav som minskar miljöpåverkan, är producerad av hållbara resurser, och är designad och producerad för att hålla länge.

Produkter

Det mesta inom kläder, inredning och accessoarer som är gjort av textilier kan få EU Ecolabel, dock har skor en egen märkning. När det gäller T-shirts, toppar, skjortor, jeans, pyjamas, underkläder och strumpor visar märkningen att produkten består av minst 95% ekologisk bomull.

 

Kriterier

Miljöhänsyn

 • Kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtna när produkten är märkt med ekologiskt (’organic’)
 • Konstgödsel är inte tillåtet när produkten är märkt med ekologiskt (’organic’)
 • GMO är inte tillåtet
 • Utsläpp i luft och vatten från fabrikerna regleras
 • Fabrikerna begränsar vattenanvändningen och minskar föroreningen av vatten
 • Tvättmedel och sköljmedel som används vid tillverkningen måste vara biologiskt nedbrytbart till 95 procent
 • Blekning är tillåten men utan användning av klorin
 • Det finns inga krav på förpackningsmaterialet

Hälsa

 • Hälso- och miljöfarliga ämnen i tillverkningen är förbjudna om produkten är märkt ekologisk (’organic’)
 • Giftiga tungmetaller, formaldehyd, blekningsmedel, aromatiska lösningsmedel och GMO är förbjudna över ett visst gränsvärde
 • Ämnen som används vid färgningen måste uppnå ekologisk standard
 • Tryckfärger får inte innehålla skadliga ämnen
 • Kemikalieanvändning i tillverkningen kontrolleras
 • Inga hälsoskadliga ämnen är tillåtna i den färdiga produkten
 • Metoden “sandblasting” som används för att skapa slitna jeans är förbjuden efterom den leder till allvarliga andningsbesvär

Arbetsvillkor

ILO:s standard för arbetsvillkor ska följas

Kvalitet 

Det ställs krav på produktens hållbarhet för att se till så att en produkt håller hög kvalitet längre. Det som granskas då är hur produkten tål slitage, ljus och tvättning, och hur väl den behåller färgen.

Kontroll 

Licensiering och kontroller utförs av de myndigheter som medlemsstaterna utsett. I Sverige är det Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen.

EU Ecolabel textile

Uppdaterad juni 2022

 

EU:S EKOMÄRKE/EU-LÖVET

Enligt EU-förordningen ska ekologisk livsmedelsproduktion ha som mål att främja en hållbar användning av naturresurser för jordbruk. Det innebär att produktionen ska bidra till biologisk mångfald, respektera naturens system och cykler samt upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord och vatten. Det ställs även krav på djurskydd där deras hälsa och välmående är centralt. Viktiga faktorer är valet av arter och sorter, fleråriga växtföljder, kretslopp av organiskt material samt odlingsteknik.

Produkter

Det som kan märkas med EU:s ekomärke är: frön och jordstammar; levande växter och djur; foder; livsmedel som innehåller fler ingredienser, samt bearbetade jordbruksprodukter ämnat för livsmedel. Vin och livsmedelsproduktion i vatten kan också märkas med EU:s ekomärke, men då gäller speciella bestämmelser.

 

Kriterier

 Miljöhänsyn

 • EKOLOGISK ODLING
  Livsmedel och foder som innehåller mer än 95 procent ekologiska ingredienser får märkas och beskrivas som ekologiska, resterande 5% täcks av stränga bestämmelser.
  För ekologiskt vin krävs att druvorna och jästen är ekologisk.
 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL
  Strikt begränsning av användningen av kemiska medel.
  Växtskyddsmedel får användas om de har godkänts för användning i ekologisk produktion.
 • KONSGTÖDSEL
  Får användas i begränsad mängd.
 • GENMODIFIERADE ORGANISMER (GMO)
  Användning av GMO i produktionen är förbjuden.
 • VATTENANVÄNDNING
  Användning av naturresurser som vatten, jord och luft ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt.
 • FÖRPACKNINGAR
  Det finns inga krav på förpackningsmaterialet.

Djuromsorg

 • UTEVISTELSE
  Djuren skall ha tillgång till utevistelse och bete när det är möjligt. Vintertid får djuren hållas inomhus om de hålls i lösdrift.
 • DJURTÄTHET
  Antal djur ska begränsas med respekt för deras hälsa samt för att minska överbetning eller föroreningar.
 • LIGGPLATS
  Byggnader för nötkreatur, får, getter och grisar ska ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats som ska bestå av helt golv. En mindre del av inomhusytan får bestå av dränerande golv (spaltgolv).
 • EKOLOGISKT FODER
  Allt foder skall vara av ekologiska foderråvaror och helst från den egna gården, alternativt närliggande gårdar.
 • GMO I FODER
  Inga GMO får användas till foder.
 • ANIMALISKA BIPRODUKTER
  Ekologiska produkter, mjölk- och mejeriprodukter får användas. Fisk och andra havsdjur får användas som foder till andra arter än växtätare. Ägg och äggprodukter får användas som foder till fjäderfä.
 • KRAFTFODER
  Kraftfoder ska vara ekologiskt och får ges i begränsad mängd.
 • LÄKEMEDEL
  I första hand ska homeopatiska produkter ska prioriteras, men läkemedel som t.ex. antibiotika får användas om behandling är nödvändig.

Hälsa

 • JONISERANDE BESTRÅLNING
  Är inte tillåten.
 • LIVSMEDELSTILLSATSER
  Livsmedelstillsatser och icke-ekologiska ingredienser får användas i undantagsfall om det rör sig om ett grundläggande tekniskt behov eller för särskilda näringsändamål. Cirka 40 tillsatser (av 316) är tillåtna i ekologisk produktion.

Arbetsvillkor

Tas ej upp i märkningen.

Kontroll

OBEROENDE KONTROLLER
EU:s logotyp ska användas för ekologiska livsmedel som produceras inom EU och kontroll ska genomföras minst en gång om året. Det ska tydligt framgå vem som har kontrollerat produktionen genom ett kodnummer på produkten. Varje kontrollorgan har ett eget kodnummer och ska vara ackrediterat enligt Europastandard EN 45011 eller ISO-guide 65. I Sverige ska det vara ett av de godkända kontrollorganen:

 • HS Certifiering AB, kodnummer: SE-EKO-04
 • Kiwa Aranea, kodnummer: SE-EKO-01
 • SMAK AB, kodnummer: SE-EKO-03
 • Valiguard AB, kodnummer: SE-EKO-05
 • ControlCert Scandinavia AB: SE-EKO-06
 • Intertek Certification AB: SE-EKO-08

EU:s ekologiska märkning 

Uppdaterad juni 2022

FAIR WEAR FOUNDATION

Fair Wear Foundation (FWF) är ett flerpartsinitiativ där företag, fackföreningar och organisationer gått samman för att förbättra de anställdas villkor vid produktion av textilier, kläder och skor. Företag kan ansluta sig genom att acceptera och implementera FWF:s arbetsnormer (CoLP) i hela sin leverantörskedja samt vidta åtgärder för att förbättra där det behövs. På så sätt skapar de förändring både hos företag och i fabriker.

Produkter

Kläder, textilier och skor.

Kriterier

Arbetsvillkor

 • ILO:S KÄRNKONVENTIONER
  De företag som är anslutna till FWF förbinder sig att uppfylla de regler om arbetsvillkor som finns i den internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner och i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
 • INFORMERAR OM ARBETARNAS RÄTTIGHETER
  Varje fabrik måste minst sätta upp uppförandekod på det lokala språket med kontaktuppgifter till en oberoende klagomålshanterare.
 • SÄKER ARBETSMILJÖ
  Regler ska garantera en säker, trygg och hygienisk arbetsplats.
 • LÖN
  Tillämpar levnadslön.

 

Kontroll
 • OBEROENDE KONTROLLER
  FWF har medlemsföretag som köper in varor från fabriker. FWF kräver att medlemsföretagen kontrollerar sina egna leverantörer minst vart tredje år. De ska även se till att problem åtgärdas. Kontinuerliga förbättringar är därmed en del i arbetet.
 • FREKVENS AV KONTROLLER
  FWF gör årliga stickprovskontroller på fabriker för att kontrollera medlemmarnas resultat.

Fair Wear Foundation

Uppdaterad juni 2022

 

FAIRTRADE

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som syftar till att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda. Genom kriterier för lönenivå, ett minimipris som överskrider produktionskostnaderna och långsiktiga handelsavtal får odlare och anställda förbättrade ekonomiska villkor. Produktionen sker under förhållanden som följer de mänskliga rättigheterna. Fairtrade certifierar två typer av organisationer: plantage och kooperativ av småskaliga odlare.

Produkter

Kaffe, te, kakao, frukt, vin, blommor, socker, ris, honung och bomull, hudvårdsprodukter, sportbollar och samt utsläppskrediter kan certifieras. På den svenska marknaden finns ca 2800 Fairtrade-märkta produkter.

Miljöhänsyn

 • EKOLOGISK ODLING
  Nej, det är ingen ekologisk certifiering, men 60% av de Fairtrade-certifierade produkterna som säljs i Sverige är ekologiska eftersom de är dubbelcertifierade.
  Internationellt är cirka 30 % av producenterna av Fairtrade ekologiskt certifierade enligt KRAV:s regler. 
 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL OCH KONSTGÖDSEL
  Inte förbjudet men försöker minimera användningen. Kriterierna för bekämpningsmedel följer de internationella regleringarna Stockholm (POP), Rotterdam (PIC), PAN samt WHO:s listor över förbjudna kemikalier. Det ska finnas buffertzoner kring odlingen för att bevara biologisk mångfald och skydda djur, natur och vatten.
 • GMO
  Förbjudet.
 • VATTENANVÄNDNING
  Det finns krav på ansvarsfullt vattenhantering så att det inte skadar miljön.
 • FÖRPACKNINGAR:
  Inga speciella krav på förpackningsmaterial.

Arbetsvillkor

 • ILO:s kärnkonventioner ska följas, samt ILO Konventionen 155 om Arbetshälsa och säkerhet, samt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Detta innebär att barn- och tvångsarbete är förbjudet liksom diskriminering på arbetsplatsen.
 • Anställda på plantage och fabriker ska få en lön som ligger i nivå med eller överstiger den lagstadgade minimilönen i landet, eller ett regionalt genomsnitt.
  Odlare får ett minimipris på sina varor som täcker produktionsomkostnaden. 
 • De får också ett ekonomiskt tillskott i form av en premie. Premien kan användas till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t.ex. en ny skola, hälsovård, eller investeringar i produktionen.
Kontroll
 • OBEROENDE KONTROLLER
  Certifiering av Flocert, som grundades av Fairtrade International men drivs som ett oberoende internationellt certifieringsorgan. De ansvarar för inspektioner och certifiering av producentorganisationer, exportörer och importörer. De följer ISO 17065-standard vilket betyder att de är öppna med sin granskning, har ett kvalitetskontrollsystem för att utveckla verksamheten samt att de kontrolleras av ett tredjepartsorgan.
 • FREKVENS PÅ KONTROLLER
  Kontroller att kriterierna uppfylls utförs årligen. Det finns krav på gradvisa förbättringar enligt utvecklingskriterierna.

Fairtrade

Uppdaterad juni 2022

FSC

FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council. Det är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. 

FSC utvecklar regler och rekommendationer för ett ansvarsfullt bruk av skogen. Systemet är frivilligt och globalt, vilket betyder att den som vill följa reglerna kan certifiera sitt skogsbruk genom att ta visa upp sin skogsbruksplan och tydliga rutiner för hur skogsbruket bedrivs. FSC har tio grundprinciper som gäller för alla certifieringar i hela världen. Dessa inkluderar bl.a. att lagar för ägande-, nyttjande- och urbefolkningars rättigheter följs, att skogsbruket förstärker det lokala samhället och arbetarnas välfärd, att det finns en plan för hur intensivt man kan bruka marken, bevarande av biologisk mångfald, vattenresurser och urskog.

 

Produkter

I Sverige finns FSC-märkta trädgårds- och kontorsmöbler, grillkol, trägolv, böcker och papper.

Kriterier

Miljöhänsyn

 • FSC:s regler slår bland annat vakt om hotade djur och växter, vattenresurser och markens framtida förmåga att bära skog. Det är förbud mot användandet av farliga kemikalier.

Arbetsvillkor

 • I en FSC-certifierad skog har ursprungsfolk rätt att använda skogen som de traditionellt gjort. Bostäder och jaktområden ska bevaras och heliga platser skyddas. Människor som bor och verkar i skogens närhet ska ha möjlighet att påverka skogsbruket.
 • Krav på grundläggande arbetsvillkor baseras på ILO:s kärnkonventioner som rör grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet, till exempel förenings- och förhandlingsrätt, avskaffande av barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.
Kontroll
 • Det finns två typer av certifikat: skogsbrukscertifikat och spårbarhetscertifikat. I båda fallen sker certifiering och kontroll av oberoende certifieringsföretag.
 • FSC godkänner och kontrollerar certifieringsföretag, som sedan godkänner och kontrollerar certifikatsinnehavarna. Kontrollbesök görs minst en gång per år.

Forest Stewardship Council

Uppdaterad juni 2022

GARANT

Garant är ett varumärke från Axfood där man strävar efter att bli bättre på att göra mer hållbara val. 

Garant Eko är en serie livsmedel som är certifierat ekologiska genom t.ex. KRAV eller EU-ekologiskt.

Garant Såklart är en serie hudvårdsprodukter som är Svalan- och Svanen-märkta, samt klimatsäkrade av Tricorona Climate Partner.

 

Kriterier

Miljöhänsyn

 • Transporter sker via tåg eller lastbil
 • Ecodriving
 • Använder ca 50% förnyelsebara drivmedel vid lastbilstransport

Livsmedel

 • Mejerier ska vara på 100% svensk råvara
 • Ägg kommer från svenska höns
 • Färskt kött kommer från svenska gårdar
 • Fisk och skaldjur får inte vara rödlistade av WWF 
 • Endast RTSPO-certifierad palmolja får användas

Förpackning

 • Design och material ska främst skydda livsmedlet, annars finns risken för matsvinn
 • 2022 ska all plast kunna materialåtervinnas
 • Konservburkar fasas ut i förmån för tetrapack
 • Juice- och smoothieflaskor är pantbara

Arbetsvillkor

 • Följer BSCI uppförandekod som är baserad på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
 • Lagkrav kring arbetsrätt, t.ex löner, arbetstid och anställningsavtal. 
 • Förhållanden på arbetsplatsen, till exempel fackföreningsfrihet, barnarbete, arbetsmiljö och diskriminering.
 • Miljö- och djurskydd.  
 • Resursanvändning och påverkan på lokalsamhället.  
 • Mutor och korruption
Kontroll

Kontroller utförs varje år för att se över så att underleverantörer följer BSCI. De samarbetar även med Oxfam för att utbilda fler leverantörer så att de kan göra mer hållbara val i sin verksamhet.

Garant

Uppdaterad 2021

GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar genom hela kedjan. Kedjan innefattar odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget.

Produkter

GOTS-märkningen gäller för naturfibrerprodukter, garn, tyg och kläder samt förpackningsmaterial.

Kriterier

 Miljöhänsyn

 • EKOLOGISK ODLING
  Det finns två kategorier: en produkt som bär GOTS-märket med nivån ‘organic’ måste innehålla minst 95% certifierad ekologisk fiber, medan ‘made with organic materials’ måste innehålla minst 70 % ekologisk fiberråvara.
 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL
  Är ej tillåtna
 • KONSTGÖDSEL
  Ej tillåtet.
 • GMO
  Är förbjudet i alla stadier.
 • KEMIKALIER
  Kriterierna omfattar regler för användandet av kemikalier i odling och beredning.
 • VATTENANVÄNDNING
  Vattenreningsverk är obligatoriskt. Operatörer måste även ha en policy för att minimera slaggprodukter.
 • BLEKNING
  Klorblekning är inte tillåtet.
 • FÖRPACKNINGAR
  Förpackningsmaterial får inte innehålla PVC. Papper och kartong i förpackningsmaterial ska vara återvunnet eller certifierat enligt FSC eller PEFC

Hälsa

 • Det är förbjudet att använda över ett visst gränsvärde av giftiga tungmetaller, formaldehyd, blekningsmedel och aromatiska lösningsmedel i tillverkningen.
 • GMO är förbjudet.
 • De färdiga textilprodukterna får inte innehålla några hälsoskadliga ämnen.

Arbetsvillkor

 • ILO:s kärnkonventioner, samt UNGPs och OECDs principer för arbetsförhållanden ska följas, därmed är tvångs- och barnarbete förbjudet.
 • Det finns regler för en säker och hygienisk arbetsmiljö. Arbetare får regelbunden hälso- och säkerhetsträning.
 • Man tillämpar levnadslön.

Kvalitet

Det finns krav på slitage-, färg-, tvätt- och ljusbeständighet. 

Kontroll
 • OBEROENDE KONTROLLER
  Certifierande organ måste vara godkända revisorer enligt ISO 65 /17065, NOP och/eller IFOAM accreditation.
 • FREKVENS PÅ KONTROLLER
  Revisionerna sker årligen.

GOTS

Uppdaterad juni 2022

HONUNGSRINGEN

Honungsringen är en ideell förening som kontrollerar ursprung och kvalitet av honung och vax från svenska leverantörer. I analysen utgår man från honungsdirektivet (LIVSFS 2003:10) som bygger på EU-direktiv. Föreningen drivs inom Biodlingssektorn som en del av det Nationella programmet.

Produkter

Honung och vax.

Kriterier

Enligt EU förordning nr 1169/2011 om livsmedelsinformation till konsumenten ska det tydligt presenteras information om honungen. 

 • På förpackningen ska det stå att det är honung, var den kommer ifrån, vem som producerat, ordernummer och datummärkning.
 • Halten av socker, vatten, vattenolösligt material, elektrisk ledningsförmåga och fri syra har bestämda värden.
 • Livsmedelstillsatser är inte tillåtna.
Kontroll
 • Producenter kan skicka in pollenprover för att veta vilken typ av honung de kan marknadsföra den som.
 • Prover görs dels genom inhandling av honung från butik, dels genom inskickade prover.
 • Både honung och vax analyseras.

Honungsringen

Uppdaterad juni 2022

 

ICA I love eco

I love eco är ICA:s egen serie av ekologiska produkter. De flesta produkterna har även andra märkningar som KRAV, EU:s ekologiska märkning, Fairtrade, UTZ eller Rainforest Alliance, vilket säkerställer att produkterna tas fram med hänsyn till människor, djur och miljö.

Produkter

Livsmedel som kaffe, kött, potatis, bananer och vindruvor, men även kläder. 

 

ICA I love eco

Uppdaterad juni 2022

KRAV

KRAV-märkningen är uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Det innebär att KRAV uppfyller EU-förordningen för ekologisk produktion, men har utökat med regler för hygienregler vid frukt och grönt, produktionshjälpmedel, restauranger och storhushåll, samt fiske. Tillsammans med Svenskt Sigill arbetar KRAV för att integrera ett klimatregelverk och strävar mot att minska utsläppen av klimatgaser genom klimatcertifiering. Mer om tilläggscertifieringen finns på Klimatmärkningen. 

Produkter

Framförallt animaliska livsmedel men även t.ex. jord, gödsel och djurfoder.

Kriterier

KRAV har olika kriterier för olika varor. Nedan är kriterierna för livsmedel.

Miljöhänsyn

 • EKOLOGISK ODLING
  Ja.
 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL
  Får inte användas.
 • KONSTGÖDSEL
  Får inte användas.
 • GENMODIFIERADE ORGANISMER (GMO)
  Får inte användas.
 • VATTENANVÄNDNING
  Ansvarsfull hantering av vattenresurser och förebyggande arbete av föroreningar.
 • FÖRPACKNINGAR
  Det finns en övergripande regel om att välja miljöanpassade förpackningsmaterial.

Djuromsorg

 • UTEVISTELSE
  • Nötkreatur och mjölkkor ska vara ute minst 12 timmar om dygnet under betesperioden som ska vara minst 2-4 månader lång beroende på var gården ligger i landet. Resten av året kan nötkreatur hållas inne i lösdrift, men ska kunna vara ute minst en del av dagen.
  • Grisar ska kunna vara ute på betesmark större delen av dygnet under minst 4 månader under sommarhalvåret, under resten av året ska grisarna ha tillgång till rastgård.
  • Får och getter ska kunna vara ute på betesmark dygnet runt under betesperioden, resten av året ska de kunna vara ute minst en del av dagen.
  • Fjäderfän och värphöns ska kunna vistas ute under minst fyra månader sammanhängande från maj till september. Stallet vara öppet minst 12 timmar varje dag, men fåglarna får vara inne på natten.
 • KALVAR
  Mjölkutfodring sker tills kalvar är minst 3 månader gamla, sedan kan nedtrappning påbörjas. Kalvar ska hållas i grupp, men får stå i ensambox i maximalt en vecka. Från att de är 4 månader gamla ska de ha tillgång till utevistelse.
 • LIGGPLATSER
  Enligt EU:s regler för ekologisk djurhållning ska byggnader för nötkreatur, får, getter och grisar ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats som ska bestå av helt golv. En mindre del av inomhusytan får bestå av dränerande golv.
 • FODER
  Allt foder av jordbruksursprung ska vara KRAV-certifierat och en viss del fodret ska produceras på gården eller närliggande gårdar. För nötkreatur gäller 65-70% och för grisar minst 50%.
 • GMO I FODER
  Inga GMO får användas i foder.
 • ANIMALISKA BIPRODUKTER
  KRAV-certifierad mjölk och mjölkprodukter får användas till idisslare. Fisk- och äggprodukter får användas till grisar och fjäderfä. Ägg ska vara KRAV-certifierade medan fiskmjöl ska komma från hållbart fiske.
 • KRAFTFODER
  Kraftfoder får utgöra 30-40% av foderstaten beroende på djur.

Hälsa

 • LÄKEMEDEL
  I enlighet med EU:s regler för ekologisk produktion får läkemedel eller antibiotika användas om behandling är nödvändig men aldrig för förebyggande hälsovård. Hormonella behandlingar är förbjudet liksom tillväxtstimulerande substanser.
 • JONISERANDE BESTRÅLNING
  Det är inte tillåtet enligt KRAV:s regler, alltså inte heller av kryddor, som annars är godkänt i Sverige.
 • LIVSMEDELSTILLSATSER
  KRAV tillåter inga smakförstärkare, sötningsmedel, klumpförebyggande medel (utom i salt) eller färgämnen. Av de 300 tillsatser som är godkända inom EU har KRAV godkänt 49 stycken.

Arbetsvillkor

Brott mot mänskliga rättigheter får inte förekomma i KRAV-certifierad produktion. KRAV följer regler mot tvångsarbete och diskriminering, och arbetare ska ha rätt att organisera sig och förhandla kollektivt. Vid import av produkter följer KRAV internationella bestämmelser från FN, OECD och ILO.

Kontroll
 • OBEROENDE KONTROLLER OCH FREKVENS PÅ KONTROLLER
  Varje företag får minst ett besök per år av en revisor som kontrollerar att KRAVs regler följs. Både anmälda och oanmälda kontrollbesök förekommer, då en fysisk besiktning och kontroll av skriftlig dokumentation utförs.

KRAV

Uppdaterad juni 2022

MSC

Marine Stewardship Council (MSC) driver ett certifierings- och miljömärkningsprogram och arbetar tillsammans med olika organisationer och företag för att främja hållbara fiskemetoder. En fisk- eller skaldjursprodukt som är MSC-märkt kommer från ett certifierat hållbart fiske.

MSC har tre huvudprinciper med 28 detaljerade kriterier som de utgår från vid certifiering:

 • Hållbara fiskebestånd – fisket ska utföras på ett sätt som ser till att det finns möjligheter för fiske både idag och i framtiden
 • Minimera miljöpåverkan – mångfald och sunda arter och livsmiljöer är avgörande för fiskets överlevnad
 • God fiskeförvaltning – lagar ska följas och skapa möjligheter att anpassa arbetet till ändrade omständigheter och hållbarhet
Produkter 

Fisk och skaldjur, både färskt och fryst.

Kriterier

Miljöhänsyn

 • Fisket ska anpassas för att bibehålla ett uthålligt fiske och säkerställa att miljöpåverkan hålls minimal.
 • Fiskets inverkan på den marina miljön är en egen punkt som värderar vilken effekt fisket har på den marina miljön i dess omedelbara närhet.
 • Alla produkter måste vara spårbara med en MSC-kod och full dokumentation.
 • All fångst är från vilda bestånd.
 • FÖRPACKNINGAR
  MSC ställer inte krav på förpackningsmaterialet av de märkta produkterna.

Hälsa 

Märkningen har inga kriterier för livsmedelstillsatser, joniserande bestrålning eller GMO.

Arbetsvillkor

MSC fördömer barn- och tvångsarbete. För att förhindra att det förekommer måste alla aktörer som arbetar med MSC fylla i ett formulär om de förebyggande åtgärder, riktlinjer och metoder som de använder.

Kontroll
 • OBEROENDE KONTROLLER
  Certifieringar enligt MSC:s standarder utförs av ett oberoende, ackrediterat certifieringsorgan.
 • FREKVENS PÅ KONTROLLER
  Fisket inspekteras minst en gång per år.

Marine Stewardship Council

Uppdaterad oktober 2021

NATRUE

NaTrue är en internationell, icke-vinstdrivande organisation med syfte att främja naturlig kosmetika. Produkter delas in i tre kategorier: naturlig kosmetik; naturlig kosmetik med ekologisk andel; och ekologisk kosmetik. Ett villkor är att 75% av sortimentet måste vara certifierat naturlig, och inga inga syntetiska doft- och färgämnen tillåts.

Produkter

Smink, hygienartiklar, hårfärg.

Kriterier

Miljö

 • Ekologisk odling av de naturliga råvarorna
  Ja
 • Förbud mot GMO-odlade grödor
  Ja
 • Inga miljöskadliga ämnen
  Ja
 • Krav på förpackningen
  Ja
 • Krav på ingrediensernas nedbrytbarhet
  Ja

Hälsa

 • Speciella regler för barnprodukter
  Nej
 • Förbud mot hormonstörande ämnen
  Ja
 • Förbud mot allergiframkallande ämnen
  Viss reglering finns
 • Förbud mot CMR-ämnen
  Starkt reglerat, men inte förbjudet
 • Förbud mot PFAS-ämnen
  Ja
 • Förbud mot mineraloljor
  Ja
 • Förbud mot mikroplast
  Ja

Djuromsorg

 • Förbud mot djurtestning
  Ja
 • Krav på veganskt innehåll
  Nej
Kontroll

Certifieringen utförs av ett tredjepartsorgan (godkända av IOAS) och certifikatet gäller i två år.

NaTrue

Uppdaterad juni 2022

NATURBETESKÖTT

Naturbeteskött är kött från djur som har betat på så kallade naturbetesmarker, d.v.s. hagmarker och strandängar som inte plöjts, konstgödslats, dränerats eller såtts. Naturbetesmarkerna fungerar som kolsänkor eftersom växternas rötter binder koldioxid i marken. Naturbetesmarkerna är också viktiga för den biologiska mångfalden eftersom de består av ett stort antal olika växtarter där insekter, fjärilar och vilda djur och fåglar trivs. Betande djur är nödvändigt för att bevara dessa marker och förhindra att de växer igen.

Produkter

Kött från kor, lamm, kyckling och gris

 

Olika märkningar av naturbeteskött 

WWF driver ett projekt för att bevara naturbetesmarker och köttet som produceras på dessa marker säljs genom ICA som ICA Selection Naturbeteskött.

WWF:s projekt

ICA Selection Naturbeteskött

Kaprifolkött är naturbeteskött från gårdar i Bohuslän, Dalsland och Göteborgsområdet. De följer EU:s förordning för ekologisk produktion och har även KRAV-certifierat nötkött.

Kaprifolkött

Svenskt Sigill har en tilläggscertifiering för naturbeteskött som innebär att mer än hälften av betesmarken ska vara naturbetesmark och att djuren ska beta där under minst halva betesperioden.

Svenskt Sigill Naturbeteskött

 

Kriterier

Kriterierna för de olika märkningarna av naturbeteskött skiljer sig lite åt. Kriterierna nedan är baserade på Svenskt Sigill:s regler för naturbeteskött.

Miljöhänsyn

 • BIOLOGISK MÅNGFALD
  Krav på åtgärder för att bevara och öka den biologiska mångfalden, t.ex. genom insektshotell och planterade fältkanter
 • EKOLOGISKT
  Naturbeteskött är inte certifierat ekologiskt, utom i en del fall som t.ex. för Kaprifolkött som är KRAV-certifierat.
 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL OCH KONSTGÖDSEL
  På naturbetesmarker får varken konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel användas.
 • GÖDSEL
  Mineralgödsel är tillåtet, avloppsslam är inte tillåtet
 • VATTENANVÄNDNING
  Ansvarsfull användning som inte ger negativ påverkan.
 • GMO
  Det är inte tillåtet då de anser att det är större risk än miljönytta
 • PALMOLJA
  Får användas om inga svenska produkter finns tillgängliga, men då måste den vara spårbar och certifierad av RSPO, KRAV eller Rainforest Alliance
 • FÖRPACKNINGAR
  Det finns inga krav på förpackningsmaterial

Djuromsorg

 • UTEVISTELSE
  Lamm ska vara ute minst en månad och alla nötkreatur måste gå ute under betessäsong. För köttdjur är krav på att de är ute dygnet runt, medan mjölkkor måste vara ute minst 10 timmar per dygn. 
 • INOMHUSVISTELSE
  Under vinterhalvåret vistas djuren inomhus.
 • KRAFTFODER
  Max 30% kraftfoder är tillåtet vintertid
 • DJUREN
  De ska vara friska, välmående och kunna utföra naturliga beteenden
Kontroll
 • OBEROENDE KONTROLLER
  Kontroll utförs av en oberoende tredjepart.
 • FREKVENS PÅ KONTROLLERNA
  Kontroll sker vartannat år, dels en egenkontroll och dels av själva gården eller odlingen.

Svenskt Sigill Naturbeteskött

Uppdaterad juni 2022

NYCKELHÅLET

Nyckelhålet är Livsmedelsverkets symbol som är till för att hjälpa konsumenter att hitta hälsosammare livsmedel. Märkningen är oberoende och gratis att använda för företag med produkter som uppfyller kriterierna. Märkningen används även i Norge, Danmark, i Litauen, Makedonien och på Island.

 

Produkter

Färska och frysta grönsaker, färsk fisk, mejerivaror, bröd, oljor, färdigrätter och smörgåsar. 

Kriterier

Nyckehålsmärkta livsmedel ska uppfylla ett eller flera av dessa villkor i jämförelse med andra livsmedel av samma typ:

 • Mindre och/eller nyttigare fett
 • Mindre socker
 • Mindre salt
 • Mer kostfiber och fullkorn

För alla nyckelhålsmärkta produkter gäller följande:

 • Sötningsmedel får inte ingå.
 • Högst två procent industriellt framställda transfetter är tillåtet
 • Växtsteroler (kolesterol från växtriket) och liknande är inte tillåtet
Kontroll

Producenter som använder märkningen ansvarar för att villkoren följs. Kontroller genomförs av den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden och Livsmedelsverket.

Nyckelhålet

Uppdaterad juni 2022

OEKO-TEX 100

Oeko-Tex® 100 är en världsomfattande hälsomärkning för textilier. Märket ska garantera att den färdiga produkten inte orsakar allergiska besvär eller andra hälsoproblem. De har flera certifieringar med olika fokus, t.ex. Oeko-Tex® STeP, Made in green och Responsible business, som täcker aspekterna kemisk hantering, miljöpåverkan, socialt ansvar, samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Produkter

Textilier och kläder.

Kriterier

 Miljöhänsyn

 • EKOLOGISK ODLING
  Nej.
 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL
  Är tillåtna.
 • KONSTGÖDSEL
  Är tillåtet.
 • VATTENANVÄNDNING
  Regleringar för ansvarsfull vattenhantering.
 • GMO
  För produkter med ekologisk bomull är GMO inte tillåtet.
 • BLEKNING
  Tillåten i Oeko-Tex® Standard 100. I Oeko-Tex® STeP 1000 tillåten bara i enstaka fall.
 • FÖRPACKNING
  Ska när möjligt vara återanvändningsbar.

Hälsa

 • FÖRBUD MOT ÄMNEN
  Oeko-Tex® 1000 tillåter inte användning av miljöskadliga färgämnen eller hjälpmedel under produktionen, t.ex. azofärgämnen, cancerframkallande och allergifärgade färgämnen, ftalater, formaldehyd, bekämpningsmedel, tungmetaller, perflourerade ämnen, och tennorganiska föreningar, biologiskt aktiva produkter och flamskyddsmedel.
 • KONTROLL AV KEMIKALIEANVÄNDNING I TILLVERKNINGEN
  Möts till viss del i Oeko-Tex® STeP-märkningen.
 • INGA KEMIKALIERESTER
  Inga kemikalierester är tillåtna i den färdiga produkten. Gäller både för Oeko-Tex® 100 och Oeko-Tex® STeP.

Kvalitet

Textilier måste uppfylla kvalitetskrav gällande slitage, tvättäkthet och krympning.

Arbetsvillkor

 • INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION (ILO) KÄRNKONVENTIONER
  Följs. Oeko-Tex® STeP innefattar vissa regler gällande arbetsvillkor.
 • Arbetare får hälso- och säkerhetsträning.
 • Märkningen ställer också krav på arbetsmiljön och de anställdas sociala rättigheter.
 • Följer ILO:s konvention om minimilön.
Kontroll
 • OBEROENDE KONTROLLER
  Certifierande organ måste vara internationellt auktoriserade enligt ISO 65 och genomförs av auktoriserade, oberoende forsknings- och testinstitut för textilier. I Sverige är det RISE som ansvarar för certifiering.
 • FREKVENS PÅ KONTROLLER
  Alla operatörer från hantering efter skörd till konfektionstillverkning och försäljare måste gå igenom en årlig inspektion. Standarden revideras med en ny version varje år.

Oeko-Tex® 100

Uppdaterad juni 2022

PEFC-STANDARDEN

PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification, och är ett system för certifiering av miljövänligt och hållbart skogsbruk och träbaserade produkter. PEFC-certifieringsreglerna liknar de som tagits fram av FSC, men är mer anpassat till småskaligt skogsbruk. Målet är att främja uthålligt skogsbruk med balans mellan de tre aspekterna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Skogsägare och företag kan bli certifierade, både enskild och i grupp.

Kriterier

Den svenska PEFC-standarden (TD IV) består av sex delstandarder som beskriver systemet för PEFC- certifiering av skogsbruk, avverkningsorganisationer, och entreprenörer i Sverige:

 • Certifieringssystem för hållbart skogsbruk
 • Skogsstandard
 • Entreprenörsstandard
 • Krav för direktcertifiering och certifiering i grupp
 • Krav på certifieringsorganisationer
 • Vägledning för notifiering av certifieringsorganisationer

Miljöhänsyn

 • PEFC -skogsägare ska upprätta en s.k. Grön Skogsbruksplan och förbinda sig att avsätta minst 5% av sin produktiva skogsmark för naturvård. Skogsägare ska även bedriva ett uthålligt skogsbruk med återväxt, röjningar och annan skogsskötsel.
 • GMO är inte tillåtet
 • Användningen av kemiska bekämpningsmedel är strikt begränsad och måste dokumenteras
 • Giftiga bekämpningsmedel är förbjudna
 • Skogsbruket får inte skada ekosystemtjänster som jord, vatten och skogens möjlighet till klimatreglering

Social hållbarhet

 • Skogsbruket ska främja skogens socio-ekonomiska funktioner
 • Platser som har historisk, kulturell eller spirituell betydelse för ursprungsfolk och lokalbefolkning ska skyddas

Arbetsvillkor

Följer åtta ILO:konventioner för rättvisa och säkra arbetsförhållanden, som inkluderar fackföreningsfrihet och kollektiv förhandling, förbud mot tvångs- och barnarbete, och förbud mot diskriminering.
Kontroll

Swedac är den officiella organisationen för ackreditering i Sverige. De godkänner och kontrollerar certifieringsbolagen för att certifiera enligt PEFC:s standarder.

PEFC

Uppdaterad juni 2022

RAINFOREST ALLIANCE

Rainforest Alliance är en internationell ideell miljöorganisation med uppdrag att skydda skogen och klimatet, och säkra mänskliga rättigheter och försörjningsmöjligheter för de som är beroende av skogen. Rainforest Alliance arbetar för att man ska hantera bekämpningsmedel på ett ansvarsfullt sätt och främja de anställdas välmående och samhällets välfärd. Certifiering utförs för odlingar och för försäljare. Numera går även UTZ-certifiering under Rainforest Alliance.

Produkter

Livsmedel som kaffe, te, kakao, bananer och ananas. Skogsprodukter som papper och förpackningar. Även hotel och turistattraktioner kan bli certifierade.

Kriterier

Miljöhänsyn

 • EKOLOGISK ODLING
  Nej, det är ingen ekologisk märkning, men ekologiska odlingsmetoder förespråkas.
 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL
  Är tillåtna, men man arbetar för att begränsa användningen av bekämpningsmedel. Man följer United States Environmental Protection Agency (UEPA) och Europeiska Unionens, samt Pesticide Action Network North America listor om restriktioner.
 • KONSTGÖDSEL
  Är tillåtet, men man förordar ekologiska alternativ och arbetar för att minimera användningen.
 • GMO
  Är förbjudet.
 • VATTENANVÄNDNING
  Man har ett program för att minimera vattenanvändningen och nolltolerans mot att förorena vattendrag.
 • FÖRPACKNINGAR
  Inga krav på förpackningsmaterial, men vissa certifierade företag jobbar med FSC (Forest Stewardship Council) inom ramen för sitt eget arbete med företagsansvar.
 • ENERGIANVÄNDNING
  Man strävar mot effektiv energianvändning med minskad användning av fossila bränslen

Arbetsvillkor

 • ILO:S KÄRNKONVENTIONER
  ska följas, därmed är tvångs- och barnarbete förbjudet, arbetare har rätt till föreningsfrihet. Vid graviditet har kvinnan rätt till 12 veckors betald föräldraledighet. 
 • ARBETSTID
  8 timmar per dag och max 48 timmar per vecka, med 30 min rast efter 6 arbetstimmar i följd
 • INFORMATION TILL ARBETARNA OM DERAS RÄTTIGHETER
  Ja.
 • SÄKER ARBETSMILJÖ
  Det finns ett hälso- och säkerhetsprogram som ska göras känt och tillgängligt för arbetarna på gården. Arbetare som kommer i kontakt med bekämpningsmedel måste använda skyddsutrustning och ägare är skyldiga att tillhandahålla fungerande skyddsutrustning.
 • MINIMIPRIS FÖR ATT TÄCKA PRODUKTIONSKOSTNADERNA
  Nej, priset som odlaren får baseras på kvalitet och världsmarknadspriset.
 • LEVNADSLÖN
  Möter minst lagens minimilön i landet. För produktionsarbete eller betalning per andel måste arbetaren kunna tjäna sin minimilön på åtta timmars arbetsdagar under normala arbetsförhållanden. Uppdateras årligen enligt the Global Living Wage Coalition (GLWC).
Kontroll
 • OBEROENDE KONTROLLER
  Oberoende revisorer, Sustainable Farm Certification International, utvärderar sociala- och miljömässiga initiativ. SFC är ett dotterbolag till Rainforest Alliance.
 • FREKVENS PÅ KONTROLLERNA
  Kontrollerna genomförs årligen.

Rainforest Alliance

Uppdaterad juni 2022

SOIL ASSOCIATION

Soil Association grundades 1946 i Storbritannien och var först i världen med ett certifieringssystem för ekologisk mat. Utgår från EU:s regelverk för ekologisk produktion, men har strängare kriterier inom vissa områden.

 

Produkter

Livsmedel, djurhållning, textilier och skönhetsprodukter

 

Kriterier

Miljöhänsyn

 • EKOLOGISK ODLING
  Ja, om ingredienserna är 95% ekologiska. Märkningen “Tillverkad med ekologiska ingredienser” visar att minst 70 % av ingredienserna är ekologiska. 
 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL
  Strikt begränsning av användningen av kemiska medel. Växtskyddsmedel får användas om de har godkänts för användning i ekologisk produktion.
 • KONSTGÖDSEL
  Får användas i begränsad mängd.
 • GENMODIFIERADE ORGANISMER (GMO)
  Användning av GMO i produktionen är förbjuden.
 • VATTENANVÄNDNING
  Användning av naturresurser som vatten, jord och luft ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt.
 • BEVARANDE ELLER FÖRBÄTTRING AV BIODIVERSITET
  Ja, producenten är skyldig att beakta och bidra till hög biologisk mångfald och betydande miljöer. 
 • FÖRPACKNINGAR
  Måste följa Europaparlamentets och rådets direktiv om förpackningar och förpackningsavfall (94/62/EG), eller den europeiska standarden för komposterbara förpackningar (EN13432) om du använder komposterbara eller biologiskt nedbrytbara förpackningar.

Djuromsorg

 • UTEVISTELSE
  Alltid tillgång till utevistelse och bete när väder och mark tillåter det.
 • DJURTÄTHET
  Antal djur ska begränsas med respekt för deras hälsa samt för att minska överbetning eller föroreningar.
 • LIGGPLATS
  Byggnader för nötkreatur, får, getter och grisar ska ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats som ska bestå av helt golv. En mindre del av inomhus ytan får bestå av dränerande golv (spaltgolv).
 • EKOLOGISKT FODER
  Allt foder skall vara av ekologiska foderråvaror och helst från den egna gården, alternativt närliggande gårdar.
 • GMO I FODER
  Inga GMO får användas till foder.
 • ANIMALISKA BIPRODUKTER
  Ekologiska produkter, mjölk- och mejeriprodukter får användas. Fisk och andra havsdjur får användas som foder till andra arter än växtätare, men måste vara MSC-märkt. Ägg och äggprodukter får användas som foder till fjäderfä.
 • KRAFTFODER
  Kraftfoder ska vara ekologiskt och får ges i begränsad mängd.
 • LÄKEMEDEL
  I första hand ska homeopatiska produkter ska prioriteras. ​​Tillåtna veterinärmedicinska läkemedel inkluderar antibiotika, vaccinationer, parasitbehandlingar, mineraler och vitaminer, örtprodukter.

Arbetsvillkor

 • ILO:S KÄRNKONVENTIONER
  Produktionen ska följa ILO:s kärnkonventioner som berör förbud mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering, främjande av hälsa och säkerhet, rätt att bilda fackföreningar och rätt till kollektiv förhandling, samt reglerad arbetstid.
 • MINIMILÖN ELLER LEVNADSLÖN
  Tillämpar levnadslön.

 

Kontroll
 • OBEROENDE KONTROLLER
  EU:s logotyp ska användas för ekologiska livsmedel som produceras inom EU och kontroll ska genomföras minst en gång om året. Det ska tydligt framgå vem som har kontrollerat produktionen genom ett kodnummer på produkten.

Soil Association

Uppdaterad juni 2022

SVALAN

Svalan är Astma- och Allergiförbundets märkning på produkter som de rekommenderar ur allergisynpunkt. Astma- och Allergiförbundets Granskningsråd bedömer produkterna utifrån forskningsresultat, tester och produktinformation och utgår alltid från försiktighetsprincipen, vilket innebär att man inte rekommenderar en produkt om det finns några tveksamheter. Svalanmärkningen håller på att fasas ut till förmån för det nya märkningssystemet Asthma Allergy Nordic som är ett samarbete med Danmark och Norge.

Produkter

Hygienprodukter som tvål och schampo; kuddar och täcken; sängar och bäddmadrasser; dammsugare; luftrenare.

Kriterier

Det finns olika kriterier för olika produktgrupper. Några krav som ställs är:

 • Hygienprodukter ska vara parfymfria, och inte innehålla några allergiframkallande eller irriterande ämnen
 • Kuddar och täcken har krav på hög tygtäthet för att minska kvalster och tyget får inte vara färgat
 • Sängar och bäddmadrasser har krav på hög tygtäthet för att minska kvalster
 • Dammsugare ska kunna avskilja partiklar i storleken 0,3-0,5 mikrometer
 • Kraven på luftrenare inkluderar att luftflödet och avskiljningsgraden ska uppnå tillräckliga nivåer för att bidra till en hög reningseffekt av luften. Det finns också krav på att ljudvolymen inte får överstiga 30 decibel och alla beröringsytor på en luftrenare vara testade för nickelförekomst.
Kontroll

Rekommendation av produkter sker genom två steg. Först granskas produkten av Granskningsrådets experter, därefter tas beslut av förbundsstyrelsen.

Svalanmärkningen

Uppdaterad juni 2022

SVANEN

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som drivs på uppdrag av regeringen utan vinstintresse. Visionen är att bidra till ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion. Märkningen granskar miljöpåverkan från varor och tjänster under hela deras livscykel från råvara till avfall. De flesta varor har Svanenmärket med ett åttasiffrigt licensnummer på sin förpackning.

Produkter 

Svanen finns på 59 olika produktgrupper och över 200 produkter och tjänster, bland annat hygienprodukter, byggprodukter, hotell- och restaurangverksamhet, dagligvarubutiker och fonder.

Kriterier

Det finns olika kriterier för olika produktgrupper. Här krav på är ett urval av produkter:

 • Handdiskmedel har strikta krav på miljöfarliga kemikalier, hälsoskadliga kemikalier, är drygt för att spara på jordens resurser och har krav på att förpackningen ska bidra till en cirkulär ekonomi, bl.a. genom dess design och materialvalet
 • Babyprodukter med textil måste uppfylla strikta miljö- och kemikaliekrav, t.ex. är ämnen som är cancerframkallande, skada fertiliteten, eller halogenerade flamskyddsmedel förbjudna. De måste även vara säkra för användning, t.ex. måste bomull vara minst 50 % ekologisk, eller 100 % bomull som uppfyller kraven för begränsad användning av bekämpningsmedel (IPM-bomull).
 • Fonder och investeringspapper kan bli Svanenmärkta för sitt hållbarhetsarbete. Investeringar i vapenhandel, GMO, fossila bränslen och tobak är förbjudet.
 • För livsmedel i flytande form ställs krav på att förpackningar ska vara spårbara, designas i syfte att kunna återvinnas och produceras av FSC-märkt kartong

Arbetsvillkor

ILO:s konvention om arbetstagarrättigheter och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter följs.

 

Kontroll

Alla produkter kontrolleras på olika sätt, genom granskning av intyg, tester från oberoende laboratorier och genom kontrollbesök. Kraven höjs steg för steg, ofta vart tredje år. Den nationella miljömärkningsorganisationen ska göra ett kontrollbesök hos verksamheten.

Svanen

Uppdaterad juni 2022

SVANEN – ELEKTRONIK

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som drivs på uppdrag av regeringen. Märkningen granskar miljöpåverkan från varor och tjänster under hela deras livscykel från råvara till avfall. Det finns ingen märkning specifikt för elektronik, utan olika grupper har olika kriterier. Här har vi samlat de grupper som går under elektronik.

Produkter

Engångsbatterier, kontorsmaskiner, TV och projektorer, uppladdningsbara batterier och powerbanks.

Kriterier

 

 • Produkterna ska vara designade för återvinning och återtagande av uttjänta produkter, i linje med EU-direktivet Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall.
  • Kontorsmaskiner som  t.ex. skrivare, kopiatorer och skannrar, ska ha låg energiförbrukning, begränsat buller och kunnas återvinnas vid kassering. Det finns även krav på förpackningsmaterialet.
  • För engångsbatterier gäller att de har låga gränsvärden av tungmetaller och PVC i batterier och förpackningar är förbjudet. Genom en CSR-policy ser de till att endast konfliktfria mineraler används. Batterierna har höga krav på batteridriftstid, hållbarhet, säkerhet och kvalitet.
  • Tv och projektorer ska ha låg energiförbrukning, vara fria från kvicksilver och innehålla minimalt med miljö- och hälsofarliga kemikalier. De ska också vara lätta att återvinna.
  • Uppladdningsbara batterier och powerbanks har krav på lång batteritid för att minska resursförbrukningen. Tungmetaller i batterier är begränsade, PVC och vissa flamskyddsmedel i plast är förbjudna, och det får endast förekomma konfliktfria mineraler. Den bärbara laddaren måste vara designad för att kunna återvinnas.
  • Tjänster för rengöring av vätskeskadad elektronik har en räddningsgrad på minst 70 % vilket sparar resurser av nyproduktion av elektronik och förhindrar elektronikavfall; har begränsad energi- och vattenförbrukning; använder endast miljömärkta rengöringsmedel; samt säkerställer korrekt hantering av elektroniskt avfall.

   

  Arbetsvillkor

 • Licensinnehavaren ska ha en uppförandekod som ställer krav på att de följer de tio principerna i FN:s Global Compact. De tar bland annat upp de mänskliga rättigheterna, arbetares rättigheter, miljöskydd och åtgärder mot korruption.
 • Dessutom ska licensinnehavaren säkerställa att gällande bestämmelser för säkerhet, arbetsmiljö, miljölagstiftning och anläggningsspecifika villkor/koncessioner följs på samtliga tillverkningsställen för den Svanenmärkta produkten.
Kontroll 

I samband med ansökan kontrollerar Nordisk Miljömärkning på plats att kraven uppfylls.

 

Uppdaterad juni 2022

SVANEN – TEXTIL

Kraven för Svanenmärka textilier, skinn- och läderprodukter täcker alla steg i produktionen, inklusive fiberframställning, spinning, vävning, bleking, infärgning och efterbehandlingTextilierna ska möta omfattande krav på innehåll och utsläpp av kemiska ämnen, färgämnen och tungmetaller som kan vara skadliga för människor och miljö. Kriterierna omfattar även syntetmaterial som polyester och akryl samt användningen av returfibrer.

Produkter

Textilier, skinn och läder, t.ex. kläder, accessoarer, hemtextilier samt textilfibrer, garn och metervara för kläder eller inredning.

Kriterier

Miljöhänsyn

 • EKOLOGISKT
  Om produkten är märkt Ecological cotton består den av minst 95% ekologisk bomull.
 • KEMIKALIER
  Många av de värsta kemikalierna är förbjudna. Flamskyddsmedel, antibakteriella ämnen, nanopartiklar och siloxanerna D4 och D5 är också förbjudna.
 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL
  Kemiska bekämpningsmedel är tillåtna.
 • VATTENFÖRBRUKNING
  Inga gränsvärdeskrav.
 • BLEKNING
  Klorblekning är som regel ej tillåten.
 • FÖRPACKNINGAR
  Klorerad plast får inte användas. Klorfenoler, PCB och tennorganiska föreningar får inte användas vid transport eller lagring.
 • SPÅRBARHET
  Skinn och läder måste vara dokumenterade för att kunna spåras.

Arbetsvillkor 

 • ILO:S KÄRNKONVENTIONER
  Produktionen ska följa ILO:s kärnkonventioner som berör barnarbete, tvångsarbete, hälsa och säkerhet, rätt att bilda fackföreningar och rätt till kollektivförhandling, diskriminering, och reglerad arbetstid.
 • INFORMATION OM ARBETARNAS RÄTTIGHETER
  Det är krav på att informera arbetare om deras rättigheter. Det måste även finnas rutiner för att säkerställa att lagar och regleringar följs.
 • MINIMILÖN ELLER LEVNADSLÖN
  Ingen information.

Kvalitet 

Produkterna måste uppfylla kvalitetskrav som tvättäkthet, färgbeständighet, krympning och slitage.

Kontroll 

Miljömärkningsorganisationen gör en kontroll av företaget. En efterkontroll kan göras men det är ingen föreskriven företeelse eller frekvens.

Svanen textil

Uppdaterad juni 2022

SVENSK FÅGEL

Svensk Fågel, eller den Gula Pippin, är branschorganisationen Svensk Fågels märkning på kyckling och kalkon som kommer från organisationens medlemsföretag. Märket garanterar en hållbar köttprodukt där kycklingen är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige och att köttet är fritt från salmonella.

Kriterier

Miljöhänsyn

 • EKOLOGISK ODLING
  Nej.
 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL
  Inga krav.
 • KONSTGÖDSEL
  Inga krav, men gödsel från den egna gården förespråkas.
 • GENMODIFIERADE ORGANISMER (GMO)
  Nej.
 • VATTENANVÄNDNING
  Grundvattnet skyddas genom tätning av gödselvårdsanläggningar och andra avloppsbrunnar.
 • ENERGI
  Gårdarna ska arbeta klimatsmart, t.ex. genom att arbeta enligt en kretsloppsprincip och ha egen biobränslepanna till uppvärmning
 • FÖRPACKNINGAR

 

Djuromsorg

 • Följa Svensk Fågels riktlinjer och krav gällande transporter och slakt.
 • ANTIBIOTIKAANVÄNDNING
  Får endast användas för behandling av sjukdom
 • FODER
  Fiskmjöl är inte tillåtet. All soja i fodret ska vara GMO-fri och certifierad enligt ProTerra eller RTRS vilket bland annat innebär att inga regnskogar får skövlas.
 • HORMONER
  Förbjudet att tillsätta

Arbetsvillkor

 • Följer svensk lag.
 • Följa branschorganisationens omfattande kvalitets- och kontrollprogram.
 • Genomgå utbildningar kring djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet.

Svensk Fågel

Uppdaterad juni 2022

SVENSKT SIGILL KLIMATCERTIFIERAD

Svenskt Sigill Klimatcertifierad är en märkning för livsmedel och blommor och utgår från den senaste vetenskapen kring hur primärproduktionen kan minska sin klimatpåverkan. Svenskt Sigill har även en tilläggscertifiering för naturbeteskött och för arbetsvillkorDe viktigaste reglerna för klimatcertifieringen handlar om val av foder, kvävegödselmedel, djurvälfärd och energieffektivisering.

Produkter

Ägg, griskött, grönsaker, fisk och blommor.

Kriterier

De olika kategorierna har olika kriterier, men generellt gäller följande:

 Miljöhänsyn

 • EKOLOGISK ODLING
  Nej. Svenskt Sigill är inte en ekologisk märkning.
 • GÖDSEL
  Lustgasrenat mineralgödsel, utöver stallgödse, används. Konstgödsel är tillåtet men det finns krav på skyddszoner mot vatten, styrning av användningen, krav på växtodlings- och gödslingsplan och gödsel med lågt kadmiuminnehåll. Fiskgödsel används till växtnäring.
 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL
  är generellt tillåtet, men vissa preparat är förbjudna, och man måste ha skyddszoner mot vattendrag och skydd mot biotoper.
 • FODER
  Soja från skövlade regnskogsområden är förbjuden. Mängden fiskmjöl och fiskolja i fiskfoder är begränsad och måste vara certifierat hållbart.
 • GMO
  är inte tillåtet.
 • ENERGIANVÄNDNING
  Framförallt förnybar energi ska används.
 • VATTENANVÄNDING
  Skyddszoner ska anläggas för att minska läckage av växtnäring och bekämpningsmedel till vattendrag. Högst 10 % av vattenvolymen får bytas ut per dag i fiskodling.
 • BIOLOGISK MÅNGFALD
  Åtgärder finns för att främja den biologiska mångfalden, t.ex. planetring av fältkanter.
 • KLIMATÅTGÄRDER
  Främja kolbindning i marken istället för utsläpp i luften, använder hållbara metoder för spridning av stallgödsel och odlar fånggrödor efter skörd som binder kol i marken. Återanvändning av växtnäring 
 • FÖRPACKNINGAR
  Det finns inga specifika krav på förpackningsmaterialet.

Djuromsorg

 • UTEVISTELSE
  Hönor ska ha tillgång till att gå ut året runt. Grisar ska kunna utöva naturligt beteende.
 • LIGGPLATS
  Grisar måste ha hela liggytor.
 • FODER
  Hönor har fri tillgång till grovfoder som t.ex. halm som de kan picka och krafsa i.
 • LÄKEMEDEL
  Veterinärförskrivning krävs för antibiotika och hormonbehandling (svensk lag). 

Arbetsvillkor

Följer svensk lag.

Kontroll

Revisioner på gårdarna utförs av oberoende certifieringsföretag (tredjepartskontroll). Certifikatet är giltigt i 2 år.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad

Uppdaterad juni 2022

SWEDISH WELCOME

Swedish Welcome ägs av en ideell förening som består av junioriteten av Sveriges regionala turismorganisationer och är en svensk certifiering med målet att skapa medvetenhet, struktur och ge konkreta råd och tips för en hållbar svensk turism. I sitt arbete utgår de från de 17 Globala hållbarhetsmålen. Genom oanmälda besök bedömer Swedish Welcome-rådgivare hur hållbara verksamheterna är. Resultaten av bedömningen hjälper verksamheter att vidareutvecklas och finns sedan tillgängligt på Swedish Welcomes hemsida där det går att söka på certifierade boenden och andra upplevelser.

Produkter

Boenden, restauranger och upplevelser.

Kriterier

Verksamheterna arbetar aktivt för att uppnå de globala hållbarhetsmålen. De 10 aspekter som bedöms är Ledning och styrning; Energi, vatten och avfall; Utrustning; Tillgänglighet; Trygghet; Mat och dryck; Städning; Exteriör och interiör; Gästinformation; och Värdskap. Dessa bedöms på en femgradig skala från “Godtagbart” till “Enastående” och ligger till grund för det sammantagna bedömningsresultatet.

Kontroll

Varje till vartannat år kontrolleras verksamheten av rådgivare, som genomför ett oanmält besök och agerar objektiv gäst i verksamheten för att fånga upp gästperspektivet. Efter besöket får verksamheten en rapport med styrkor och förbättringsområden.

Swedish Welcome

Uppdaterad juni 2022

TCO CERTIFIED

TCO Certified är en hållbarhetscertifiering för IT-produkter och innehåller krav på socialt och miljömässigt ansvarstagande ur ett livscykelperspektiv. För att säkerställa att kraven är uppfyllda verifieras kraven i TCO Certified av en oberoende part. 

 

Produkter

TCO Certified finns för följande produktkategorier: bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, stationära datorer, allt-i-ett-datorer, projektorer och headsets. Produkterna måste uppfylla samtliga krav för respektive produktkategori för att kunna certifieras enligt TCO Certified. 

Kriterier

Miljöhänsyn

 • Förbud mot farliga ämnen såsom bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom.
 • Begränsning av halogenerade och andra flamskyddsmedel. (Halogener som brom och klor kan påverka fertilitet och immunförsvar.)
 • Det ställs krav på förpackningsmaterial
 • MILJÖLEDNINGSYSTEM
  Produktionsanläggningar ska vara ISO14001-certifierade, vilket innebär att minska miljöpåverkan och kontinuerligt söka förbättringar. Även varumärkesinnehavare ska ha ett certifierat miljöledningsystem.
 • ENERGIFÖRBRUKNING
  Produktionsanläggningar ska vara ISO 50001-certifierade, vilket innebär ett energiledningssystem som syftar till att minska energianvändningen.
 • Ska uppfylla kraven enligt ENERGY STAR eller liknande kriterier
 • ÅTERVINNING
  Designad för återvinning och återtagande av uttjänta produkter i linje med EU-direktivet Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall
  TCO-märkta produkter är förberedda för återvinning bl.a. genom krav på materialmärkning, att hålla nere antalet plastsorter och att dessa ska enkelt gå att separera och lampor som innehåller kvicksilver ska vara enkla att byta ut
  Take-back alternativ för kasserade produkter
 • CIRKULARITET
  Det finns krav på att produktens livslängd ska förlängas, t.ex. genom att förbättra batteriers livslängd, att batterier ska kunna bytas ut, se till att det finns reservdelar och att produkten klarar olika typer av temperaturer.

Kvalitet

TCO-märkningen ställer krav på ergonomi, bild- och ljudkvalitet samt på att buller och elektriska och magnetiska fält ska begränsas till ett minimum.

 

Arbetsvillkor

 • För att få TCO-märket ska varumärkesinnehavaren arbeta aktivt med att förbättra arbetsförhållandena vid tillverkningen av produkten. Följer ILOs kärnkonventioner som FN:s Barnkonventionen. Det inkluderar frågor som fackliga rättigheter, arbetstid, skälig lön, och förbud mot tvångs- och barnarbete samt diskriminering.
 • Motverka korruption genom att förebygga, upptäcka och reagera på mutor enligt kriterier för ISO 37001.

 

Kontroll

TCO-märkta produkter har testats av oberoende testlaboratorier. I efterkontroller kontrolleras att certifierade produkter verkligen uppfyller kraven i märkningen.

TCO Certified

Uppdaterad juni 2022

TREKLÖVERN

Treklövern är Coops egna märkning för ekologiska och miljömärkta varor, den följer därmed kriterier för ekologisk produktion inom EU. Den finns och på kvittot, i butik och på råvaror i recept för att göra det lättare att välja bättre varor.

Uppdaterad juni 2022

UTZ

Ursprungligen “UTZ kapeh” betyder ”god kaffe” på mayaspråket quiché och grundades 2002 i Guatemala. UTZ erbjuder utbildning till bönder i affärsmannaskap för att skapa möjligheter till bättre levnadsvillkor och en hög och jämn kvalitet på grödorna. Syftet är också att minska påverkan på miljön, minska kostnaderna och att öka avkastningen. Med spårbara produkter producerade med hänsyn till naturen får odlarna en starkare ställning på marknaden och slutprodukten är etiskt framställd. Visionen är att uppnå en hållbar leveranskedja inom jordbruket genom kriterier för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar produktion. UTZ är sedan 2018 del av Rainforest Alliance och framöver kommer UTZ-märkningen fasas ut.

Produkter

Livsmedel som t.ex. kaffe, te, kakao och hasselnötter.

Kriterier

Miljöhänsyn

 • EKOLOGISK ODLING
  Nej.
 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL
  Det är inte förbjudet men medel som är förbjudna i EU, USA och Japan får inte användas, inte heller medel som är med på PAN’s Dirty Dozen. Bekämpningsmedel ska användas på ett ansvarsfullt sätt.
 • KONSTÖDSEL
  Det är tillåtet men ska användas ansvarsfullt.
 • GMO
  GMO är tillåtet.
 • VATTENANVÄNDING
  Bevattning ska ske på ett hållbart sätt och vattendrag ska skyddas mot förgiftning.
 • KRAV PÅ FÖRPACKNINGSMATERIALET
  Ingen information.

Arbetsvillkor

 • ILO:S KÄRNKONVENTIONER
  Alla kärnkonventioner ska följas, därmed är det förbud mot tvångs- och barnarbete och diskriminering, arbetare har rätt till fackfrihet, och arbetstid är reglerad.
 • SÄKER ARBETSMILJÖ
  Arbetare utbildas om hälsorisker och säkerhet. Det ska finnas en plan för att främja hälsosamma och trygga arbetsvillkor.
 • MINIMILÖN
  Lönen ska överensstämma med den nationella minimilönen.
Kontroll
 • OBEROENDE KONTROLLER OCH FREKVENS PÅ KONTROLLER
  En oberoende tredje part utför årliga inspektioner.

UTZ

Uppdaterad juni 2022