CIR:KU:LENT LOGIN

KAFFE & TE

Vid medveten konsumtion av kaffe och te bör en ta de långa transporterna likväl som att det används konstgödsel och bekämpningsmedel vid odlingen i beaktande. Odling av kaffe och te förknippas även med flera sociala- och miljömässiga problem i de länder där det odlas. Förädlingen av kaffe och te orsakar stora utsläpp av växthusgaser, likaså de långa transporterna av produkterna. Men – det går att göra medvetna och kloka val i kaffedjungeln.

 

Fakta
 • Brasilien är världens största kaffeproducent, de står för mer än hälften av världens kaffeproduktion.
 • Odling av kaffe sker främst i Afrika och Sydamerika, och te i Asien och Afrika, men den största konsumtionen av kaffe sker i Europa.
 • Klimatavtrycket på kaffepulver och te, beräknas ha ett medelvärde på ungefär 3 kg CO2e per kg/torrvara. Variationen är dock hög, mellan 2-10 kg CO2e per kg/torrvara, uppger Mat-Klimat-Listan framtagen av SLU.

 

Odling
 • Det finns två övergripande problem med odling av te; Den stora mängden mark som krävs för odlingen och den intensiva arbetskraft som behövs för att skörda det.
 • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna har rapporterats på plantager i praktiskt taget alla större teproducerande länder.
 • Kaffe är en av världens mest besprutade grödor. Detta påverkar både människor, djur och natur mycket negativt, men det finns ekologiska odlingar som inte använder bekämpningsmedel. Ekologiska odlingar påverkar naturen i mindre utsträckning, framförallt p.g.a mindre kemikalier i odlingen men också för att de använder metoder som gynnar biologisk mångfald i större utsträckning.
 • De största utmaningarna för odling av kaffe är: användningen av kemikalier i odlingen, den negativa påverkan det har på biologisk mångfald samt den stora mängd vatten som används.
 • Ekologiska odlingar finns, nästan allt kaffe från Etiopien kan klassas som ekologiskt, de är dock inte certifierade. I Etiopien används inte bekämpningsmedel och nästan inget konstgödsel.
 • Brasilien, Colombia och Vietnam som producerar mest kaffe, står för en väldigt liten del av det ekologiska kaffet. Ungefär 6 % av världens kaffe är ekologiskt odlat, en siffra som behöver höjas markant för naturen, människorna och den biologiska mångfaldens bästa.

 

Låga löner och svåra arbetsförhållanden
 • Kaffe och te är två arbetsintensiva grödor där det krävs mycket manuellt arbete – särskilt under skörden. För att hålla kostnaderna nere pressas lönerna för dem som arbetar på plantage och odlingar.
 • De som odlar och skördar kaffebönor och teblad arbetar långa pass med usel lön. Eftersom det behövs mycket arbetskraft under skörd är det vanligt med säsongsarbetare. De får ofta sämre betalt och har inte samma rättigheter som fast anställda.
 • Barnen till arbetarna får ofta en bristande utbildning och skolgång.
 • Den största delen av summan vi betalar för kaffe och te i butiken går till svenska eller multinationella företag som köper in råvaran, förädlar och förpackar den. Småodlare är därför mycket känsliga för variationer i världsmarknadspriset. Sjunker priset minskar deras inkomst avsevärt.
 • Arbetsmiljön är dålig, det förekommer missförhållanden och människor blir sjuka p.g.a den höga andel av bekämpningsmedel och konstgödsel som används.
 • På teplantage är majoriteten av arbetarna kvinnor och det finns många vittnesmål om sexuella trakasserier från arbetsledarna.

 

Tips för en medveten konsumtion av kaffe och te
 • Minska gärna din konsumtion av kaffe och te för att minska klimatpåverkan och välj ekologiskt i största möjliga mån.
 • Byt gärna ut några av dina koppar kaffe eller svart te mot ett smakrikt örtte, gärna ekologiskt och närproducerat.
 • Titta efter KRAV-märkt och EU-märkt kaffe och te. Dessa garanterar att inga bekämpningsmedel och konstgödsel har används.
 • Kaffe med certifiering har bättre kontroll över produktionen och arbetsförhållandena i produktionsledet än det kaffe som är ocertifierat, så försök hitta kaffe som har certifierats med både KRAV-märkning och Fairtrade. Dessa två täcker in arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och miljöaspekter.
 • I vår ekoguide kan du hitta caféer med ett bra utbud av ekologiska och Fairtrade-märkta alternativ.
 • Läs mer om märkningar i vår märkningsguide.

 

Fördjupning av kaffe

Sverige importerar runt 85 000 ton kaffe varje år, i stort sett bara orostat kaffe som rostas i Sverige. Drygt 90 procent av hushållen köper kaffe. Ett problem i Sverige är att vi vant oss vid att köpa billigt kaffe i våra affärer. Kvalitetsaspekten har inte varit i förgrunden. Ett annat problem är att många butikskedjor inte har enhetlig policy utan överlåter ansvaret åt den enskilde handlaren att välja om rättvisemärkta produkter ska tas in i sortimentet. Ideella föreningen We Effect pekar på fyra områden där åtgärder behöver sättas in för att för att lösa kaffekrisen:

 1. Det behövs åtgärder som återställer balansen mellan utbud och efterfrågan
 2. De stora kaffe-bolagen måste ta sitt ansvar och ge odlarna ett anständigt pris
 3. Den rika världens jordbrukspolitik måste reformeras
 4. Den större andelen av u-landsbiståndet måste gå till landsbygdsutveckling

Men de lyfter också fram ett område där alla kan göra en insats för att förändra situationen –sälja och dricka rättvisemärkt kaffe. Rättvisemärkt är en social och etisk märkning av produkter. 2004 var rättvisemärkt kaffes andel av den svenska marknaden knappt 1 procent. Detta anger de i rapporten “Rättvisa i din kaffekopp” från 2004, då föreningen hette Utan Gränser.

 

Vill du fördjupa dig i ämnet kaffe finns mer att läsa här:

Rättvisa i din kaffekopp, We effect, 2004

Vem betalar priset för vårt kaffe? Naturskyddsföreningen 

Kaffeodling, Naturskyddsföreningen 

En bitter smak av orättvisa, Swedwatch, 2005

 

 

Sidan uppdaterad 2021.