CIR:KU:LENT LOGIN

BANKER & INVESTERINGAR

Att vad du jobbar med – avlönat eller oavlönat – kan påverka jorden på ett positivt eller negativt sätt är du nog medveten om. Men har du tänkt på vad dina pengar jobbar med?

Även om vi gör vårt bästa för att leva hållbart kan det vara svårt att veta vad ens pengar gör på banken. Företag man kanske aldrig skulle välja att investera i kan vara del av en fond man äger, utan att man kanske har koll på det. Så hur ska man tänka för att kunna göra hållbara investeringar? Hur hållbar är en “hållbar fond” egentligen? Är vissa banker bättre än andra?

Precis som att du kan göra skillnad genom hur du väljer att spendera dina pengar, kan du göra skillnad genom att se över hur du sparar och investerar. Medvetna placeringar och investeringar innebär att du kan låta dina pengar jobba för att vi ska nå de globala målen. Om du inte aktivt tagit ställning till frågor om hållbarhet när du valt var du placerar dina pengar så finns det alltså en risk för att de jobbar för verksamhet vars arbete motverkar de Globala Målen för hållbar utveckling.

 

Att välja bank

Även om vi gör vårt bästa för att leva hållbart kan det vara svårt att veta vad ens pengar gör på banken. Företag som man kanske aldrig skulle välja att investera i själv är en del i en fond man äger, utan att man kanske riktigt har koll på det. Hur ska man tänka för att kunna göra hållbarare investeringar? Hur hållbar är en “hållbar fond” egentligen, och är vissa banker bättre än andra?

Många banker ställer krav på att deras arbete tar ansvar ur ett hållbarhetsperspektiv, både socialt och miljömässigt. Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som granskar hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar. Deras årliga granskning av Svenska bankers hållbarhetsbetyg (2020) visade att flera banker förankrar hållbara investeringar i sin verksamhet.  Bäst är riktlinjer vad gäller korruption, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, men även klimatområdet, skogsbruk, olja & gas och skatteflykt har förbättrats sedan tidigare års rapporter. Trots detta finns kryphål där delar av pengarna inte stödjer det som är i linje med de globala målen. På Fair Finance kan du läsa mer om de enskilda bankernas hållbarhetsarbete och enkelt jämföra bankerna mot varandra. Du kan även läsa om bankens ställning i olika frågor såsom vapen, korruption, klimatförändringar, djurskydd eller mänskliga rättigheter.

 

Vilken typ av bank?

Det finns inte bara många olika banker att välja på, utan även olika typer av banker. Vilken affärsmodell en bank har påverkar hur de kommer att använda dina pengar. Nedan finner du en kort sammanfattning av några olika typer av banker och hur deras modell kan bidra till att dina pengar ska jobba hållbart.

 

Affärsbank 

 • Vanligaste typen av bank och innefattar bolagsformen bankaktiebolag – Sveriges största banker är alla affärsbanker.
 • Huvudsyfte att gå med vinst genom god avkastning till sina aktieägare.
 • Kan välja att inte maximera vinsten till varje pris utan endast i den utsträckning som går i linje med värderingar och principer som bolaget beslutat om – exempelvis hållbarhets riktlinjer.

 

Sparbank 

 • Lokala banker som verkar för att främja sparandet.
 • Lyder under sparbankslagen vilket innebär att de saknar ägare och liksom stiftelser har så kallade huvudmän som utför överinsyn och utser bankens styrelse.
 • Vinsten delas ut i enlighet med de villkor som angivits av de ursprungliga stiftarna, eller återinvesteras i den egna bankrörelsen.
 • Ofta går vinsten till att stödja projekt och verksamheter lokalt i det område där banken verkar, vilket kan innebära stöd där sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsaspekter gynnas.

 

Medlemsbank 

 • En ekonomisk förening som lyder under medlemsbankslagen och har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom bankverksamheten i vilken medlemmarna deltar genom användning av bankens tjänster.
 • Tjänsterna kan vara anpassade till att verka för särskilda intressen genom fokus på särskilda områden som pengarna riktas mot , exempelvis hållbara ändamål.
 • Sverige har två medlemsbanker: JAK Medlemsbanken och Ekobanken.

 

Fonder

När man köper aktier är det lätt att välja företag man känner rimmar väl med ens egna värderingar. Fonder kan vara lurigare – hur vet jag att fondförvaltarna inte investerar i sånt jag själv aldrig skulle välja? När det gäller för dig som konsument att se till att dina fonder stödjer det du bryr dig om så finns lyckligtvis en hel del hjälp att tillgå.

Många banker erbjuder idag fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och etiska överväganden. Dessa fonder kombinerar olika strategier för att uppnå sin status som “hållbar fond”. Exempelvis: välja bolag som aktivt arbetar för hållbara lösningar, välja bort bolag med ohållbara verksamheter (exempelvis kol- och oljeindustrin) och påverka bolag som valt att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

För att ta reda på hur en specifik fond integrerar hållbarhet kan man läsa fondens informationsbroschyr, där skal finnas beskrivet fondens metoder och strategi för att verka hållbart. Sweden’s Sustainable Investment Forum (SWESIF) är ett intresseforum med syfte att höja kunskap om investeringar för hållbar utveckling och erbjuder med sin tjänst hållbarhetsprofilen ett annat sätt att söka på fonder och ta reda på vad de har för riktlinjer, vilka bolag de premierar och väljer bort m.m. Andra verktyg är FONDKOLLEN som Fondbolagens förening står bakom, där du kan söka och jämföra fonder men också hitta information om hållbara fonder. Det finns även Svanenmärkta fonder som är märkta för att de påverkar företagen i en hållbar riktning.

 

Fördjupning om hållbarhetsfonder

Just hållbarhetsfonder har på senare år ökat i efterfråga och fått allt större betydelse för fondspararna. En rapport från European Fund and Asset Managemnet Association (Efama) – “ESG investing in the Ucits market – a powerful trend (2021)” – visar att hållbara fonder vuxit såväl till antal (både helt nya fonder samt existerande fonder som lagt till hållbarhetskriterier) som till andel av kapitalet som placeras i dom. Dessutom visar rapporten att hållbara fonder hade en bättre utveckling och avkastning än övriga fonder under 2020. Något som innebär att spararna inte behöver göra avkall på avkastning när de väljer hållbara fonder.

 

Hållbarhetsfonder kan även benämnas med olika akronymer: 

 • ”SRI-fonder” – Sustainable and Responsible Investments.
 • “ESG-fonder” – Environmental, Social and Governance, dvs frågor som berör miljöhänsyn, social hänsyn (exempelvis: arbetsvillkor eller mänskliga rättigheter) och ägarstyrning.

 

Taxionomin

10 Mars 2021 infördes en ny EU förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Ett slags regelverk/taxonomi för vad för investeringar som ska få kallas gröna. Detta innebär att de fonder som framöver benämns/marknadsförs som hållbara och ESG-investeringar uppfyller lagstiftningens fastställda kriterier. Taxonomin innefattar följande sex miljömål:

 1. Begränsning av klimatförändringar.
 2. Anpassning till klimatförändringar.
 3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser.
 4. Omställning till cirkulär ekonomi.
 5. Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar, samt
 6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

 

Ny form av märkning förklarar de gröna fondernas relation till hållbarhet: 

 • Ljusgröna fonder – främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.
 • Mörkgröna fonder – fonder med hållbara investeringar som mål.
 • De märkta fonderna kommer kompletteras med information om fondens miljömål eller miljörelaterade egenskaper samt hur stor del av investeringarna är är miljömässigt hållbara i informationsbroschyren och årsredovisningen.

 

Tips för ett medvetet sparande och investerande
 • Använd Fair Finance Guide för att leda dig rätt inom hållbara finanser! Du kan jämföra banker, se deras hållbarhetsbetyg och läsa granskningar av bankernas arbete. Du hittar även praktiska tillvägagångssätt för hur du kan sätta press på din bank att jobba mer hållbart och skapa efterfrågan på en hållbarare lösning. Detta skapar i sin tur påverkan på finansbranschen.
 • Nyttja bankernas erbjudande av “hållbara fonder”.
 • För att ta reda på en specifik fonds metod för att integrera hållbarhet kan du läsa fondens informationsbroschyr. Saknas sådan? Sätt press på din bank och fråga hur dina fonder används och överväg att byta om transparens saknas.
 • Nyttja verktyg och märkningar som visar huruvida fonderna är hållbara, exempelvis: Hållbarhetsprofilen, fondkollen och svanen.
 • Inom en snar framtid kommer EU:s nya förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar träda i kraft. Det innebär att du kan vara mer säker på att de fonder som marknadsförs som gröna inom EU uppfyller en satt standard. Håll utkik efter ljusgröna och mörkgröna fonder. Dessa uppfyller kraven och har en skyldighet att förmedla mer information om hur och på vilket sätt fonden är hållbar.
 • Se över dina pensionsfonder på pensionsmyndigheten och använd deras sökverktyg för att hitta fonder som med hållbarhetsprofil och matchar dina önskemål: vidare läsning om försäkringar och pensionssparande här.

 

Sidan uppdaterad 2021.

 

Källor

BANKFÖRENINGEN Bankernas funktion

BANKFÖRENINGEN Rapport bankernas i Sverige

BRA MILJÖVAL

DAGENS INDUSTRI Stort sug efter hållbara fonder – “en megatrend”, 28 januari 2018

FAIR FINANCE GUIDE

FAIR FINANCE GUIDE Gröna fonder är det nya svarta

FONDKOLLEN

GRÖN GUIDE (SVERIGES NATUR)
 
HÅLLBARHETSPROFILEN

KLIMATPORTFÖLJEN Klimatportföljen – hållbart sparande som slår index

NATURSKYDDSFÖRENINGEN Miljömärkta försäkringar

SVANEN Fonder

SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR Vad är hållbara och ansvarsfulla investeringar?

SWEDBANK Privat och placera i hållbara fonder

SWEDISH BANKERS sbf bankerna i Sverige 2019