CIR:KU:LENT LOGIN

TÅG & BUSS

Är tåg eller buss mest hållbart? När man beräknar utsläppen per person för bussresor och tågresor så gör man ett antagande om en viss beläggningsgrad. Exakt vilken beläggningsgrad man antar skiljer sig åt mellan olika studier, men gemensamt är att buss antas ha en högre beläggningsgrad än tåg. Med beläggningsgrad menas den andel av de tillgängliga platserna som används av passagerare. Om fler väljer att åka tåg så kommer den genomsnittliga beläggningen att öka, och då blir utsläppen beräknat per person och kilometer lägre.

Tåg

Transporter på järnväg är bland de minst miljöstörande när det gäller utsläpp av föroreningar. Bara gå, cykla och segla är bättre. På ett tåg kan en få plats med lika många resenärer som på sex bussar eller 140 bilar och ett godståg klarar lika mycket last som 30 långtradare. En viktig faktor för att tåg ska vara miljövänliga är att loket drivs på el från fossilfria källor. Idag går 90 % av Sveriges järnvägsnät på el. 5 % av Sveriges tåg drivs med diesellok, huvudsakligen godståg. Dock räknar en sällan med miljöbelastningen som byggandet och underhållet av infrastrukturen utgör. Stålet på rälsen är en ordentlig energislukare och under tillverkningen krävs mycket stora mängder fossila bränslen.

  • Bäst i klassen när det gäller miljövänligt tågresande är Sverige, Finland, Norge, Frankrike, Schweiz och Österrike.
  • I Tyskland kör Deutsche Bahns alla långdistanståg på 100% förnyelsebar el sedan 2018. Med hjälp av detta initiativ så körde de tyska tågen på 57% förnyelsebar energi under 2018. Motsvarande siffra året innan låg på 47%.
  • I övriga Europa är andelen tåg som drivs med diesel större även om eldrift i de flesta länder dominerar. I Danmark dit en stor del av det svenska utrikes tågresandet går eller passerar sker två tredjedelar av trafiken med dieseldrift.
  •  I vissa länder drivs tågen på el från kolkraftverk.
  • Buller som stör omgivningen och vibrationsskador på omgivande byggnader är fortfarande ett problem för tågtrafiken. Här har kommunen, liksom för biltrafiken, ett tillsynsansvar enligt miljöbalken.

 

Beräkna tågets utsläpp

När man beräknar utsläppen per person för bussresor och tågresor så gör man ett antagande om en viss beläggningsgrad. Exakt vilken beläggningsgrad man antar skiljer sig åt mellan olika studier, men gemensamt är att buss antas ha en högre beläggningsgrad än tåg. Med beläggningsgrad menas den andel av de tillgängliga platserna som används av passagerare. Om fler väljer att åka tåg så kommer den genomsnittliga beläggningen att öka, och då blir utsläppen räknat per person och kilometer lägre.

Buss bättre än tåg?

Trots detta är det inte säkert att buss är ett bättre alternativ, även om det finns en hel del artiklar som framför den tesen. Även om tåg i vissa fall kan ha ett högre utsläpp av växthusgaser per person än buss så finns det andra faktorer där tåget presterar bättre. Tåg har till exempel lägre utsläpp av kvävedioxid och respirabelt damm än buss. Bussens hjul orsakar dessutom en hel del utsläpp av mikroplast i naturen.

 

Sidan uppdaterad 2021.