CIR:KU:LENT LOGIN

Klimatmålsinitiativet

Klimatmålsinitiativet innebär att Sverige måste ta ansvar för hela sin klimatpåverkan. Sverige har de senaste decennierna minskat utsläppen av växthusgaser på hemmaplan. Samtidigt har utsläppen som sker i andra länder till följd av svensk konsumtion ökat kraftigt. De är nu större än utsläppen som sker i Sverige. Trots det saknas officiella mål om att minska dessa utsläpp från vår konsumtion. Detta behöver förändras. Därför har 22 svenska aktörer, inklusive Medveten Konsumtion, gått samman i ett gemensamt ställningstagande:

Vi vill att Sverige ska ta hänsyn till landets hela klimatpåverkan och lägga till ett nytt etappmål om att minska de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. Det nya etappmålet ska formuleras med utgångspunkt i att alla människor i världen har rätt till ett lika stort utsläppsutrymme och att 1,5 graders målet ska kunna nås. Vi vill också att tillräckliga resurser avsätts för att de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen ska kunna mätas och följas upp på ett regelbundet och meningsfullt sätt.”

Det handlar alltså inte om att byta mål eller mätmetod utan om att lägga till ett nytt etappmål bland de svenska miljömålen.

Att mäta utsläpp

Det finns flera sätt att mäta utsläpp av växthusgaser på. Standard är att mäta utsläppen som sker inom ett lands gränser, de nationella utsläppen. Detta är även är vad som rapporteras under klimatkonventionen. Detta kallas ibland för produktionsperspektivet. Men att enbart mäta svenska utsläpp ur ett produktionsperspektiv är otillräckligt. Detta eftersom det inte synliggör alla de utsläpp som ett lands samhälle och livsstil ger upphov till.

Ett nytt miljömål

2016 gick föreningen Medveten Konsumtion med i klimatmålsinitiativet. Organisationerna bakom klimatmålsinitiativet har tillsammans arbetat för att Sverige ska införa klimatmål som tar i beaktande konsumtionsutsläpp. I oktober 2020 gav regeringen i uppdrag till Miljömålsberedningen att ta fram en strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtionsutsläpp och att bereda frågan om mål. Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 31 januari 2022 men beslutet sköts upp. Det såg ett tag mörkt ut att få enighet mellan partierna men i mars 2022 kom det glädjande beskedet att beredningen äntligen kommit fram till ett förslag! Alla åtta riksdagspartier står bakom förslaget, som bland annat innefattar att konsumtionsutsläppen ska vara netto noll år 2045. Förslaget tar i beaktande utsläpp som orsakas av den svenska konsumtionen, oavsett var de sker. Alltså räknas även utsläpp som inte sker i Sverige in. De klimatmål som Sverige har i dag berör enbart de utsläpp som görs inom Sveriges gränser men en stor del av svenskars utsläpp sker utomlands och kommer från konsumtion. Det handlar bland annat om utrikesflyg och import av varor och tjänster. Detta är oerhört viktigt eftersom dessa står för mer än hälften, 60 procent, av de utsläpp som svenskar orsakar.

Förslaget presenteras till regeringen den 7 april. Flera av oragnisationerna bakom Klimatmålsinitiativet har skickat in remissvar till utredningen och nu inväntar vi att den nya regeringen ska lägga fram förslaget för riksdagen att klubba igenom.