Pant på flaskor och burkar är nog de flesta av oss bekanta med. Men hur är det med pant på andra artiklar? Kan din take-away kaffemugg pantas? Eller din matlåda från favoritlunchstället? Just nu är flera forskningsprojekt på området på gång med målet att öka medvetenheten och skapa incitament för konsumenter och företag att återvinna och återbruka flera av våra klassiska engångsartiklar.

Är det något vi i Sverige är bra på att återvinna så är det flaskor och brukar. Faktum är att 84% av alla PET-flaskor och pantburkar återvanns 2019 enligt Statistiska Central Byrån. En av anledningarna till detta skulle kunna vara det väletablerade pantsystemet, något som nu ska testas även för andra artiklar.

Både RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet bedriver forskningsprojekt på ämnet där information, tillgänglighet och det ekonomiska incitamentet ligger till grund för att få in kaffemuggar och matlådor i det cirkulära systemet och öka andelen som återvinns eller återbrukas.

RSIE kommer under sommaren 2021 påbörja en pilotstudie i Örnsköldsvik där take-away muggar erläggs med en pant. Panten kan konsumenten sedan få tillbaka genom att registrera muggen via en app och källsortera den i rätt återvinningskärl. Genom den digital registreringen kommer plockanalyser av konsumenternas sortering kunna följas samtidigt som de själva även kommer kunna ge feedback kring sin upplevelse. Projektets målsättning är att skapa medborgarengagemang samtidigt som nedskräpningen minskar genom tydlig infomation och ökad närvaro av källsorteringskärl.

Ett liknande projekt med matlådor genom IVL Svenska Miljöinstitutet testas nu på ett flertal restauranger och kaféer runt om i Sverige. Projektet bygger på att konsumenten, istället för att köpa med sin måltid i en take-away låda, istället betalar för en matlåda de kan använda flera gånger. När lådan sedan lämnas tillbaka till restaurangen, som även diskar och förvarar den, får användaren, via en app, ett värdebevis som kan användas vid nästa måltid. Eftersom användandet av take-away förpackningar enligt IVL Svenska miljöinstitutet ökar ses detta som ett sätt att minska resursanvändningen då färre artiklar behöver produceras, vilket i sin tur leder till mindre nedskräpning då färre engångsartiklar används.

Resultaten av projekten återstår att se, och kanske kommer vår syn på att panta vår kaffemugg, på samma sätt som vi pantar vår PET-flaska, inte vara allt för olika varandra i framtiden.

STÖD OSS