Att bedriva ett ansvarsfullt företagande och guida sina kunder till att göra mer medvetna val är något som blir allt viktigare. Framförallt för företag som erbjuder varor och tjänster. Det är tydligt att vi inte längre kan konsumera som vi alltid har gjort. Medvetna kunder ställer allt högre krav på företagen de handlar av.

Konsumentmakt innebär att konsumenten genom sitt val av produkter och tjänster kan påverka företagen. Det är ett viktigt verktyg för att skapa hållbar förändring. För även om det i grund och botten är upp till företaget att ta ansvar för sin verksamhet är det många gånger först när kunderna ställer krav på varumärken eller tjänster som förändringar sker.

 

Förändrade konsumtionsval

Vad är avgörande för att konsumenter ska ändra sina köpbeteenden baserat på hållbarhet? Hållbarhetspanelen genomförde i slutet av 2021 en undersökning av vad som fått hållbarhetsintresserade kunder att sluta, eller börja, handla hos ett företag under året som gått.

Av de tillfrågade så uppgav över hälften att de minskat sin konsumtion eller helt slutat vara kund hos ett företag på grund av deras hållbarhetsarbete. Den största förändringen gäller kläder och livsmedel. Rapporten visar att 23 procent har valt att inte handla från klädföretag som brister i sitt hållbarhetsarbete. Förutom konsumenternas generella målsättning att undvika onödig konsumtion handlar det framförallt om att inte vilja stötta företag som inte tar ansvar för sin leverantörskedja och som inte erbjuder ekologiska eller hållbara produkter.

Livsmedel är ytterligare en kategori som påverkats av förändrade köpbeslut där konsumenter valt bort företag/varumärken som inte upplevs som hållbara. 29 procent av respondenterna har ökat sin konsumtion hos företag som säljer hållbara produkter. Flytten av konsumtion sker till företag som tar ansvar för produktionsledet eller som har lokal produktion.

Socialt ansvarstagande har utgjort en viktig faktor när konsumenterna i Hållbarhetspanelen valt eller valt bort företag på grund av deras hållbarhetsarbete. Men det är främst frågor som rör klimat och miljö som anses vara viktigast för företag att prioritera under 2022. 39 procent av de svarande vill att företag ska sätta mål för sina koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet. 16 procent vill att företag minskar sina utsläpp med mer än 10 procent under året.

 

En vilja att handla hållbart

Att ansvarsfullt företagande är viktigt för framtidens konsumenter framgår också i Naturvårdsverkets undersökning Allmänheten och klimatet där 69 procent säger sig vilja köpa varor/tjänster från företag som de vet arbetar för att begränsa klimatförändringar.

Flera undersökningar visar att det finns en vilja hos konsumenter att handla hållbart. Detta samtidigt som många upplever att det finns omfattande hinder för att göra det. Konsumenterna behöver helt enkelt bättre förutsättningar för att kunna ställa om sitt konsumtionsbeteende. Enligt Konsumentverkets undersökning Konsumenter och miljön från 2020 är det framförallt utbud, pris och brist på information om hållbara alternativ som försvårar för den som vill göra medvetna val. Det tyder på att företag behöver bli bättre på att inkludera varumärken och produkter som tar större hänsyn till miljön i sitt sortiment, samt att informera sina kunder om att sortimentet finns och varför.

Forskning pekar på att samhället i stort är strukturerat på ett sätt som normaliserar och ibland till och med främjar ohållbara konsumtionsmönster. 67 procent av de svarande i Naturvårdsverkets undersökning uppger att det invanda beteendet är ett hinder för att leva klimatmedvetet. Den som vill agera medvetet kan därför behöva fatta aktiva beslut och vända sig mot strömmen, vilket för vissa kan utgöra ytterligare ett hinder.

Samtidigt som rådande normer i dagsläget i viss utsträckning motverkar en miljömässigt mer hållbar konsumtion visar forskning att betydelsen av normer minskar när det blir lättare för konsumenter att göra hållbara val. (Vi berättar mer om normers betydelse för konsumenters förmåga att göra miljömässigt hållbara val i vårt inlägg nästa månad.)

 

Hur kan du använda din konsumentmakt?

Pengar är ett styrmedel och i egenskap av konsument är du företagets viktigaste tillgång. Fundera en extra gång på varför du handlar och av vem du handlar av. På så sätt gör du ett medvetet val som kan bidra till positiv förändring.

  • Du behöver inte göra allt på en gång. Välj ett område som är viktigt för dig eller där du har möjlighet att göra ett aktivt val.
  • Våga fråga! Efterfråga information om företagets hållbarhetsarbete, fråga efter miljömässigt hållbara produkter och fraktalternativ. En ökad efterfrågan leder till ett större utbud.
  • Vad gör andra? Fråga runt bland vänner och bekanta och få tips på vad de gör för att påverka. Eller dela din egen erfarenhet. Och varför inte passa på att samtidigt starta en dialog kring ert konsumtionsbeteende?
  • Bli en cirkulent! Cirkulenten hyr i första hand produkter vid behov, köper återbrukade varor och lagar det som är trasigt. Du kan läsa mer om begreppet och vad det innebär här: https://www.medvetenkonsumtion.se/cirkulent/

Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi åstadkomma förändring!

STÖD OSS