Att vår konsumtion påverkar miljön negativt har få missat, ändå ökar utsläppen trots insatser för att förändra vårt beteende. I ett regionalt projekt i Västra Götaland har Science Park Borås tillsammans med forskare från Chalmers ställt sig frågan hur cirkulär och hållbar konsumtion skulle kunna göras mer attraktiv och på så sätt förändra beteenden.

Projektet har samarbetat med fyra orter i Västra Götaland, som en del i regionens klimatmål att bli fossiloberoende till 2030. Projektet, som går under namnet Kvarterets Konsumtion 2030, har utvecklat framtidsscenarion och koncept för att konkretisera sina resultat. I projektet har tittat på sällanköpsvaror bland unga vuxna i små och medelstora orter.

Att öka tillgängligheten och utbudet av hållbara varor för att minska klimatpåverkan är ett av de framtagna koncepten. Hållbarhetsaspekten i sig gör inte alltid att en vara blir attraktivt, ofta krävs det något ytterligare, så som att vardagen blir enklare, för att få konsumenter att agera mer hållbart. Därför behövs också tillförlitliga lösningar för att frikoppla konsumtionen i förhållande till ägande då människor inte vill ge upp ägandet om det andra alternativet inte är lika bra. Först när det hållbara alternativet är lika värdeskapande kan en förändring ske både hos näringsliv och konsument.

Samverkan var en av nyckelfaktorerna som identifierades i projektet där det talas om affärssymbioser som ett sätt att etablera cirkulära affärsmodeller, vilket skapar både ekonomiska fördelar och gör hållbara alternativ mer tillgängliga för konsumenten. Genom att låta den cirkulära ekonomin få ta plats bland den linjära konsumtionen, exempelvis i ett köpcentrum, kan hållbara alternativ så som att byta, reparera och hyra bli mer tillgängliga och attraktiva för konsumenten. Dessa symbioser kan även möjliggöra att interna resurser nyttjas på ett cirkulärt sätt eller att lokaler kan nyttjas av olika aktörer som exempelvis bedriver verksamhet under olika tider på dygnet.

En annan viktig aspekt som identifierades var vikten av att stötta de lokala drivkrafterna som initierar och upprätthåller olika initiativ. Genom att ge stöttning kan goda idéer spridas och skapa ett bredare engagemang.

Vill du engagera dig för en cirkulär och hållbar framtid? Testa att anta någon av våra utmaningar eller ta del av Ekoguiden.

STÖD OSS