Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i städer, och fler beräknas det bli då denna siffra förväntas stiga till 70 procent år 2050. I samband med industrialiseringens utbredning under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet skedde ett snabbt skifte från landsbygg till tätort i Sverige och på mindre än 100 år ökade urbaniseringsgraden från 15 till 80 procent enligt SCB. Även om städer skapat nya möjligheter för människan så bidrar det även till både sociala klyftor och stora påfrestningar på miljön. Därför är hållbara städer och samhällen ett av av de 17 globala mål som FNs medlemsländer antagit för Agenda 2030. Målet innefattar allt från hållbart byggande infrastruktur, transport, stadsplanering och offentliga miljöer.

Som en del av Sveriges arbete för att nå detta mål har regeringen bland annat gett Rådet för Hållbara Städer i uppgift att stärka kommunernas möjligheter att skapa hållbara samhällen. Rådet för Hållbara Städer är ett forum som bildades 2017 där samverkan mellan regioner, myndigheter, näringsliv, kommuner och civilsamhället står i fokus (boverket.se).

Träd – en del av förbättrad luftkvalité

Försöken att skapa hållbara stadsmiljöer är många, och ofta innefattar de att etablera och utveckla grönområden i de ofta tätbefolkade urbana miljöerna. Att grönområden skapar trivsel för människan är givet, men det finns även andra positiva aspekter. Forskare vid Göteborgs Universitet har genomfört en studie på olika platser i Göteborg vilken kommit fram till att träd hjälper till att rena stadsluften från föroreningar (forskning.se).

Studien genomfördes under 2018 för lövträdet kärrek och barrträdet svarttall. Forskarna tittade på en grupp av luftföroreningar kallad PAH (polycykliska aromatiska kolväten), som i städer framförallt släpps ut genom trafiken. PAH anses även vara väldigt skadliga för människan. Forskarna kom fram till att träden tog upp föroreningarna i sina blad och barr och därigenom minskade människors utsatthet för PAH. Träd är därför en viktig del i arbetet med att förbättra luftkvalitén i våra städer.

Både lövträd och barrträd tog upp föroreningar i luften, och barrträden hade här ytterligare en fördel då barren, till skillnad från löv, även finns kvar på trädet under vinterhalvåret. Barrträd kan därför rena luften året om då luftföroreningarna generellt sätt är högre under vintern.

STÖD OSS