FSC

FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council. Det är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. 

FSC utvecklar regler och rekommendationer för ett ansvarsfullt bruk av skogen. Systemet är frivilligt och globalt, vilket betyder att den som vill följa reglerna kan certifiera sitt skogsbruk genom att ta visa upp sin skogsbruksplan och tydliga rutiner för hur skogsbruket bedrivs. FSC har tio grundprinciper som gäller för alla certifieringar i hela världen. Dessa inkluderar bl.a. att lagar för ägande-, nyttjande- och urbefolkningars rättigheter följs, att skogsbruket förstärker det lokala samhället och arbetarnas välfärd, att det finns en plan för hur intensivt man kan bruka marken, bevarande av biologisk mångfald, vattenresurser och urskog.

 

Produkter

I Sverige finns FSC-märkta trädgårds- och kontorsmöbler, grillkol, trägolv, böcker och papper.

Kriterier

Miljöhänsyn

  • FSC:s regler slår bland annat vakt om hotade djur och växter, vattenresurser och markens framtida förmåga att bära skog. Det är förbud mot användandet av farliga kemikalier.

Arbetsvillkor

  • I en FSC-certifierad skog har ursprungsfolk rätt att använda skogen som de traditionellt gjort. Bostäder och jaktområden ska bevaras och heliga platser skyddas. Människor som bor och verkar i skogens närhet ska ha möjlighet att påverka skogsbruket.
  • Krav på grundläggande arbetsvillkor baseras på ILO:s kärnkonventioner som rör grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet, till exempel förenings- och förhandlingsrätt, avskaffande av barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.
Kontroll
  • Det finns två typer av certifikat: skogsbrukscertifikat och spårbarhetscertifikat. I båda fallen sker certifiering och kontroll av oberoende certifieringsföretag.
  • FSC godkänner och kontrollerar certifieringsföretag, som sedan godkänner och kontrollerar certifikatsinnehavarna. Kontrollbesök görs minst en gång per år.

Forest Stewardship Council

Uppdaterad juni 2022

Tags: