CIR:KU:LENT LOGIN

Våra unika mervärden

   Hållbar och cirkulär konsumtionsexpertis

Vår expertis bygger på forskning och en holistisk syn på konsumtion. Med vår kunskap skapar vi insikt och effekt för de beteendeförändringar som leder till ökad cirkularitet. Vi arbetar lösningsorienterat och med en optimistisk agenda i omställningen till en hållbar utveckling.

 

   Regenerativ ståndpunkt

Vi tror på kunskaps-delning, forskning och samverkan för att nå lösningar som bidrar till ett positivt nettobidrag av planetens resurser. Vår ambition är att omforma konsumentens roll i ekosystem genom re-konsumtion och återskapande av resurser i samhället.

 

   En medveten röst att räkna med

Vi är en röst att räkna med. Genom vår kunskapsspridning och vårt påverkansarbete bidrar vi till medveten konsumtion i Sverige. Som omställningspådrivare till agenda 2030, SDG 12, bidrar vi även till de nationella hållbarhetsmålen. Vi påverkar beslutsfattare genom att engagera människor och stärka konsumentkraften.

 

   Community för Cirkulär Konsumtion

I vårt community blir du en del av lösningen. Tillsammans skapar vi förflyttning och engagemang för medvetna konsumtionsbeslut. Vårt kansli och våra volontärer leder engagemangsomvandlingen för att privatpersoner och företag ska ta aktiva beslut i omställningen till en smartare värld.

 

   Vi frigör cirkulentkraft

Vi arbetar med kunskapsspridning för att vi tror på konsumentens vilja och egna förmåga att förändra sitt konsumtionsbeteende. Med fokus på konsumenters val och uppfattningar vill vi upplysa människor om valmöjligheten till att konsumera medvetet. På så sätt knuffar vi människor i rätt riktning och stärker cirkulentkraften.

 

   En hoppfull och cirkulär framtid

Vår verksamhet ger människor hopp om framtiden. Vi presenterar en positiv attityd till nödvändiga förändringar. Vårt angreppsätt är framåtlutat, lösningsorienterat och underbyggt med kunskap och effektiva verktyg som ger människor motivation och tro på en cirkulär framtid.