PEFC-STANDARDEN

PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification, och är ett system för certifiering av miljövänligt och hållbart skogsbruk och träbaserade produkter. PEFC-certifieringsreglerna liknar de som tagits fram av FSC, men är mer anpassat till småskaligt skogsbruk. Målet är att främja uthålligt skogsbruk med balans mellan de tre aspekterna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Skogsägare och företag kan bli certifierade, både enskild och i grupp.

Kriterier

Den svenska PEFC-standarden (TD IV) består av sex delstandarder som beskriver systemet för PEFC- certifiering av skogsbruk, avverkningsorganisationer, och entreprenörer i Sverige:

 • Certifieringssystem för hållbart skogsbruk
 • Skogsstandard
 • Entreprenörsstandard
 • Krav för direktcertifiering och certifiering i grupp
 • Krav på certifieringsorganisationer
 • Vägledning för notifiering av certifieringsorganisationer

Miljöhänsyn

 • PEFC -skogsägare ska upprätta en s.k. Grön Skogsbruksplan och förbinda sig att avsätta minst 5% av sin produktiva skogsmark för naturvård. Skogsägare ska även bedriva ett uthålligt skogsbruk med återväxt, röjningar och annan skogsskötsel.
 • GMO är inte tillåtet
 • Användningen av kemiska bekämpningsmedel är strikt begränsad och måste dokumenteras
 • Giftiga bekämpningsmedel är förbjudna
 • Skogsbruket får inte skada ekosystemtjänster som jord, vatten och skogens möjlighet till klimatreglering

Social hållbarhet

 • Skogsbruket ska främja skogens socio-ekonomiska funktioner
 • Platser som har historisk, kulturell eller spirituell betydelse för ursprungsfolk och lokalbefolkning ska skyddas

Arbetsvillkor

Följer åtta ILO:konventioner för rättvisa och säkra arbetsförhållanden, som inkluderar fackföreningsfrihet och kollektiv förhandling, förbud mot tvångs- och barnarbete, och förbud mot diskriminering.
Kontroll

Swedac är den officiella organisationen för ackreditering i Sverige. De godkänner och kontrollerar certifieringsbolagen för att certifiera enligt PEFC:s standarder.

PEFC

Uppdaterad juni 2022

Tags: