Annat

SVENSKT SIGILL KLIMATCERTIFIERAD

Svenskt Sigill Klimatcertifierad är en märkning för livsmedel och blommor och utgår från den senaste vetenskapen kring hur primärproduktionen kan minska sin klimatpåverkan. Svenskt Sigill har även en tilläggscertifiering för naturbeteskött och för arbetsvillkor. De viktigaste reglerna för klimatcertifieringen handlar om val av foder, kvävegödselmedel, djurvälfärd och energieffektivisering. Produkter Ägg, griskött, grönsaker, fisk och blommor. Kriterier De olika kategorierna har olika kriterier, men…

CE-MÄRKNING

CE är en förkortning för Conformité Européenne som betyder “i överensstämmelse med EU-lagstiftning”. Märkningen visar att produkten uppfyller de hälso-, miljö- och säkerhetskrav som EU ställer för produktgruppen. Produkter CE-märkning finns för följande exempelvis byggprodukter, gasapparater, leksaker, lågspänning, maskinsäkerhet, personlig skyddsutrustning, radioutrustning och värmepannor. Kriterier Krav som ställs är att det ska finnas dokumentation över produkten, en försäkran från tillverkare/importör…

BSCI

amorfi BSCI, The Business Social Compliance Initiative, är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan. Organisationen bakom BSCI heter Amfori. Företag samarbetar för att underlätta för medlemmar och leverantörer genom samstämmiga krav och samma förbättringar. Alla leverantörer förbinder sig att följa uppförandekoden. BSCI är inte en märkning i sig, utan en arbetsstandard företag…

BRA MILJÖVAL

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen. Märkningen innebär att produkten lever upp till de krav som ställs i Naturskyddsföreningens kriterier. Bra Miljövals kriterier finns för flera olika områden vilket gör att kraven skiljer sig åt. Alla kriterier bygger på samma grunder: att spara på naturresurserna. Material ska kunna återföras till naturens kretslopp,…