FLYG

Flyg är det trafikslag som släpper ut mest klimatgaser per person och kilometer. Flyget släpper ut 74 000 gånger mer koldioxid än det svenska tåget. 74 000 gånger! Globalt beräknas flyget stå för ca 3,5 % av människans samlade bidrag till växthuseffekten. I Sverige har inrikes personflygresor de senaste åren minskat medan långväga utrikes flygresor istället har ökat och fortsätter att öka. Om dagens trend fortsätter beräknas flygets utsläpp om tio år ha gått om vägtrafiken som största utsläppskälla. Läs mer om flyget här.