Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att ”till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” – riksdagens definition av GENERATIONSMÅLET.

Generationsmålet och de 16 nationella miljökvalitetsmålen, som de kallas, antogs av riksdagen redan 1999 (förutom mål 16 ”ett rikt växt- och djurliv” som tillkom år 2005). Naturvårdsverket är myndigheten som har övergripande ansvar för miljömålen, och 7 andra nationella myndigheter samt länsstyrelserna ansvarar för vissa av målen.

Hur går det då?

År 2019 lämnade Naturvårdsverket en fördjupad UTVÄRDERING, den femte i sitt slag, av miljömålen och generationsmålet till regeringen. Där dras slutsatsen att 1 av de 16 miljökvalitetsmålen kommer att uppnås till 2020 och att mer behöver göras för att nå miljökvalitetsmålen. De ansvariga myndigheterna (8 stycken) presenterar i utvärderingen 18 förslag på åtgärder och styrmedel för hur Sveriges miljöpolitik bör ändras för att målen ska kunna uppnås.

Vad kan du som konsument göra?

Under sommaren kommer vi att sammanfatta några tips både här och i våra sociala medier, under respektive mål (16 stycken) för vad du själv kan göra för att bidra till att målen uppnås.

STÖD OSS