SVENSKA KLIMATMÅL

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Nedan beskrivs svenska utsläpp samt vilka klimatmål som åtagits för att minska dem.

Källa: Naturvårdsverket

Territoriella utsläpp

Klimatmålen följs upp utifrån utsläppen inom Sveriges gränser – de territoriella utsläppen. Senast år 2045 ska Sveriges sammanlagda nettoutsläpp nå netto-noll. På vägen dit finns olika etappmål för icke-handlande sektorn och för inrikes transporter.

Sveriges territoriella utsläpp var 52 miljoner ton 2018.

Källa: Naturvårdsverket

Konsumtionsbaserade utsläpp

De konsumtionsbaserade utsläppen var cirka 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2018.

I de konsumtionsbaserade utsläppen ingår de utsläpp som uppstår när en vara produceras i ett annat land och sedan konsumeras i Sverige. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar idag cirka 8 ton per person och år.  För att vi ska nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalet samt det svenska miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan behöver de globala utsläppen vara högst 1 ton per person och år till 2050.

Under hösten 2020 gav regeringen i uppdrag till Miljömålsberedningen att utreda ett mål för de konsumtionsbaserade utsläppen. Den 31 januari 2022 ska utredningen presentera sitt förslag.

Källa: Naturvårdsverket

Vi på föreningen Medveten Konsumtion är stolta över att vi, tillsammans med ett antal svenska organisationer, varit med och satt press på att den här utredningen om mål för konsumtionsbaserade utsläpp blivit av. Läs mer i vår debattartikel i Aftonbladet februari 2020.