SJÖFART

Sjöfart står för en liten del av Sveriges inrikes godstransporter men dominerar helt när det gäller utrikes godstransporter. Även många persontransporter sker med färjor till sjöss. Det finns omkring 700 000 fritidsbåtar i Sverige, varav en halv miljon har motor.

Den internationella sjöfarten ökar snabbt och dras med en hel del miljöpåverkande problem. Förbränning av bränslen ger klimatpåverkande utsläpp. Hur stora utsläppen blir är till stor del beroende av fartygets fart. Snabba färjor (28-40 knop) släpper ut mer klimatpåverkande utsläpp per kilometer än flyget. För långsammare sjöfart är dock detta inte fallet.

Sjöfarten släpper ut kväveoxider och svavel som bidrar till försurning och övergödning, samt kan påverka människors hälsa. Sjöfart dras också med risken för olje- och kemikalieutsläpp vid olyckor och spridning av främmande arter som kommer med i barlastvatten. En mindre del av sjöfartens utsläpp har en kylande effekt på klimatet medan den helt övervägande delen av utsläppen bidrar till ökad uppvärmning genom utsläpp av sotpartiklar (black carbon).

Trots alla beskrivna svårigheter och problem har sjöfarten enligt Naturvårdsverket goda förutsättningar att i framtiden bli en viktig del av ett hållbart transportsystem, då den generellt är energisnål genom dess stora lastkapacitet och inte behöver utbyggd infrastruktur. Ansträngningar görs för att ta fram nya renare bränslen. Flera bedömare anser att sjöfarten redan nu i många fall är ett bra alternativ för godstransporter då det avlastar lastbilar och flyget.

Tips för medvetna båtturer:

  • Tänk på var du ska, och kolla upp vilka transportalternativ som finns. Ibland är båt det mest miljövänliga, ibland inte.
  • Paddla, ro eller segla! Väldigt liten påverkan på miljön.
  • Undvik snabbfärjor med marschfart på 28-40 knop som är mycket mer energikrävande. Om det finns långsammare alternativ, ta det!
  • Är en båtfärd den kortaste vägen till din destination, är det sannolikt också vettigast utifrån miljösynpunkt (undantag kan vara snabbfärjor).
  • Som med alla transporter, ju fler passagerare desto mindre påverkan per person.
  • När det gäller egen båt, byt din tvåtaktare till en fyrtaktare med renare utsläpp. Har du inte möjlighet, använd alkylatbensin. Och kör med förstånd.

Organisationer som arbetar med frågan

Håll Sverige rent

Jobbar mot nedskräpning och för en hållbar miljö både på land och till havs. De har flera projekt för att bekämpa nedskräpning i haven, och administrerar Blå Flagg, en internationell miljömärkning för stränder och hamnar. Håll Sverige Rent har på sin hemsida omfattande information om hur man som båtägare kan bidra till att båtägandet påverkar miljön så lite som möjligt, t ex båttvätt, eco-driving för båtar, val av bottenfärg mm.

BESÖK SIDAN

Naturskyddsföreningen

I Naturskyddsföreningens Grön guide finns tips hur du som båtägare kan tänka för att minimera din miljöpåverkan.

BESÖK SIDAN

Naturvårdsverkets hemsida

BESÖK SIDAN

Naturskyddsföreningens hemsida

BESÖK SIDAN

Även telefonsamtal med Svante Lundqvist (sakkunning transporter på Naturskyddsföreningen)

Klimatpåverkan av utrikes resor

Rapport av Jonas Åkerman, KTH. Utgiven november 2008.

BESÖK SIDAN

Kommentarer från Svante Lundquist, sakkunning i infrastruktur- och transportfrågor på svenska Naturskyddsföreningen

Texten har lästs igenom och redigerats utifrån kommentarer från
  • Svante Lundquist, sakkunning infrastruktur och transporter på Svenska Naturskyddsföreningen
  • Lotta Frändberg, forskare med inriktning på resvaneforskning vid Göteborgs universitet institutionen för Kulturgeografi