TRANSPORTER

Transportsystemet är idag starkt beroende av fossila bränslen och transporter av människor och gods påverkar därför i hög grad miljön. Inrikes transporter svarar för nästan 1/3 av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Det är förbrukningen av drivmedel, som bensin och diesel, ger de största utsläppen från transporterna. Utsläppen varierar stort mellan olika transportslag, bilanvändningen och de långväga flygresorna har störst klimatpåverkan (hur mycket och vilken bil vi använder, hur långt och hur ofta vi flyger).

Här läser du mer om hur de olika transportslagen påverkar miljön och vad du kan tänka på när det gäller transporter.

Flyg

Tåg

Vägtrafik

Sjöfart

Beräkna dina utsläpp

Beräkning av växthusgasutsläpp är en komplicerad fråga eftersom många olika aspekter påverkar utsläppen. Därför går det, med de verktyg som idag finns på internet, inte att få fram en exakt uträkning för just din specifika resa utan det blir en generaliserad beräkning. Verktygen utvecklas dock allteftersom och tar hänsyn till fler och fler aspekter.

Titta gärna på några olika sajter för att jämföra. Läs förklaringarna till uträkningarna noggrant då en del beräkningsmodeller visar utsläppen för bara koldioxid och andra visar för totala mängden klimatpåverkande utsläpp (koldioxidekvivalenser).

Transportmeasures

Här kan du jämföra olika transportslag per sträcka, även gods. Visar koldioxidutsläpp och andra utsläppskategorier för sig.

BESÖK SIDAN

utslappsratt

Beräkningar av flyg, bil och fritidsbåtars utsläpp. När det gäller flyg kan du välja mellan att se det totala klimatpåverkande utsläppet eller bara det från koldioxid.

BESÖK SIDAN

atmosfair

Beräkning av flygresor i koldioxidekvivalenser. Resultatet beskrivs jämförande, t ex med hur mycket ett kylskåp i genomsnitt drar per år, hur mycket den genomsnittlige indiern årligen släpper ut samt vad som anses hållbart.
Organisationer som jobbar med frågan

BESÖK SIDAN

Nätverket för Transporter och Miljön (NTM)

NTM är en ideell förening som initierades 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöpåverkan för olika transportmedel ska beräknas. NTM verkar för att ta fram en erkänd metod för beräkning av gods- och persontransporters emissioner, användning av naturresurser och andra externa effekter. Föreningens medlemmar består av företag främst inom transportområdet.
Källor:

BESÖK SIDAN

Transportstyrelsens hemsida

BESÖK SIDAN