FÖRDJUPNING KÖTT

Djurproduktionen står för nästan en femtedel av världens totala utsläpp av växthusgaser. Utsläppen kommer främst från djurens fodersmältning som producerar mycket metangas, från gödsel som används i foderodlingen, från förändrad markanvändning och transporter. Gris och kyckling orsakar mindre utsläpp än nöt och får, eftersom de växter snabbare och omvandlar foder mer effektivt än nötkreatur och får som är idisslande djur.

 

NÖTKÖTT OCH LAMM
 • Nötkreatur och får orsakar ca 15-25 kilo växthusgaser per kilo kött, på grund av sin fodersmältning som producerar växthusgasen metan.
 • Det är ingen större skillnad i utsläpp mellan ekologiskt och konventionellt nötkött och lammkött.
 • Nöt och får som betar ute orsakar mindre utsläpp än om de föds upp på foder.
 • I skogsrika länder som Sverige bidrar betande djur till ett öppet landskap och ett rikt växt- och djurliv. Men i andra länder, som Brasilien, kan regnskog huggas ner för att ge plats åt betesdjur och foderodling, vilket är negativt för växt- och djurlivet och orsakar stora utsläpp av växthusgaser.
 • Ur klimat- och miljöperspektiv bör man välja svenskt nötkött och lamm från djur som har betat ute, så kallat naturbeteskött, och undvika importerat kött.

 

GRIS
 • Griskött orsakar ca 4-7 kilo växthusgaser per kilo kött. Anledningen till att grisar inte orsakar lika stora utsläpp som nöt och får är att de inte producerar metan och att de omvandlar fodret mer effektivt.
 • Utsläppen kommer främst från spannmålsodling till foder och hanteringen av gödseln.
 • I spannmålsodlingen är det gödslingen och tillverkningen av mineralgödsel som bidrar till växthusgasutsläppen. I konventionell odling används också växtskyddsmedel som kan ha en negativ inverkan på miljön.
 • Importerad soja från Sydamerika används också som foder vilket indirekt påverkar miljön där den odlas, läs mer om soja HÄR
 • I ekologisk köttproduktion är användningen av växtskyddsmedel i foderodlingen försumbar, därför bör man välja ekologiskt kött om man vill bidra till en mindre användning av växtskyddsmedel.

 

KYCKLING
 • Kyckling orsakar mellan ca 2-5 kilo växthusgasutsläpp per kilo kött. Kyckling föds upp på spannmål och proteinfoder (soja, rapsmjöl, ärtor osv) och det är främst framställningen av foder som orsakar utsläppen.
 • Ekologisk kyckling kan orsaka större utsläpp av växthusgaser än konventionell kyckling eftersom kycklingarna föds upp under längre tid och därför behöver mer foder.
 • I ekologisk produktion används dock ekologiskt foder som har mindre påverkan på miljön än konventionellt foder.

 

VILT
 • Det finns inte så många studier av viltets klimatpåverkan, men metanutsläppen per kilo viltkött verkar vara relativt höga jämfört med kött från tamdjur på grund av relativt höga metanutsläpp per djur och låga slaktvikter. Att föda upp vilt i hägn för att minska utsläppen av växthusgaser verkar alltså inte vara effektivt.

 

KÄLLOR

MILJÖSMARTA MATVAL Förslagen som regeringen stoppade (2011). En folder, framställd av tankesmedjan Dyrare mat nu!, Hållbart ABF och Studieförbundet Vuxenskolan, som innehåller Livsmedelsverkets förslag till miljöanpassade kostråd. Beställ ett ex av foldern HÄR

PÅ VÄG MOT MILJÖANPASSADE KOSTRÅD Vetenskapligt underlag inför miljökonsekvensanalysen av Livsmedelsverkets kostråd (2008). En rapport gjord av Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Livsmedelsverket, som är underlaget till Livsmedelsverkets förslag till miljöanpassade kostråd.

KÖTT ÄR MER ÄN KLIMAT Köttproduktionens miljöpåverkan i ett helhetsperspektiv (2009). En rapport från Naturskyddsföreningen om köttproduktionens miljöpåverkan i ett brett perspektiv.

Sidan uppdaterades januari 2021