Sveriges nationella miljömål

Sveriges nationella miljökvalitetsmål
Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att ”till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” Det här målet kallas “Generationsmålet” och bestämdes av riksdagen 1999. Längden på “en generation” sattes som 20 år. Målen skulle alltså vara uppnådda år 2020.
Generationsmålet har 16 undermål – de nationella miljökvalitetsmålen, som de kallas. De antogs av riksdagen redan 1999 (förutom mål 16 ”ett rikt växt- och djurliv” som tillkom år 2005). Naturvårdsverket är myndigheten som har övergripande ansvar för Sveriges nationella miljömål, som tillsammans med 7 andra nationella myndigheter samt länsstyrelserna ansvarar för genomförandet av dem.

 

Hur gick det efter 2020 då?

År 2019 lämnade Naturvårdsverket in en fördjupad utvärdering, den femte i sitt slag, av miljömålen och generationsmålet till regeringen. Där drogs slutsatsen att endast 1 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen kommer att uppnås till 2020 och att mer behöver göras för att nå miljökvalitetsmålen. De ansvariga myndigheterna (8 stycken) presenterar i utvärderingen 18 förslag på åtgärder och styrmedel för hur Sveriges miljöpolitik bör ändras för att målen ska kunna uppnås. 

 

Läs mer om Sveriges nationella miljömål på den Officiella webbplatsen.