SVENSKT SIGILL

28 juli, 2016

Grunden i Svenskt Sigill är en uppsättning regler som gården/odlingen måste följa. Svenskt Sigill garanterar att råvarorna och blommorna som bär märket har producerats på svenska kontrollerade gårdar och odlingar. Svenskt Sigill har även en tilläggscertifiering för klimat och en för naturbeteskött.

Kriterier

 Miljöhänsyn

 • Ekologisk odling

  Nej. Svenskt Sigill är inte en ekologisk märkning.

 • Konstgödsel

  är tillåtet, men det finns krav på skyddszoner mot vatten, styrning av användningen, krav på växtodlings- och gödslingsplan och gödsel med lågt kadmiuminnehåll. Gödsling med slam är förbjudet.

 • Kemiska bekämpningsmedel

  är generellt tillåtet, men vissa preparat är förbjudna, och man måste ha skyddszoner mot vattendrag och skydd mot biotoper.

 • Genetiskt modifierade organismer (GMO)

  är inte tillåtet.

 • Vattenanvänding

  Skyddszoner ska anläggas för att minska läckage av växtnäring och bekämpningsmedel till vattendrag.

 • Förpackningar

  Det finns inga specifika krav på förpackningsmaterialet.

Djuromsorg

 • Utevistelse

  Det finns inget krav på utevistelse längre än det svenska beteskravet för nötkreatur och får. Krav på att alla lamm ska vistas på bete minst en månad (utöver lagkrav).

 • Liggplats

  Grisar och nötkreatur måste ha hela liggytor.

 • Ekologiskt foder

  Inget krav på ekologiskt foder.

 • GMO i foder

  GMO-råvaror i foder får inte användas, däremot accepteras vitaminer och andra fodertillsatser som produceras i slutna system.

 • Animaliska biprodukter i foder

  Här gäller EU-regler som förbjuder animaliska biprodukter som kött- och benmjöl.

 • Kraftfoder

  Max 50 % kraftfoder är tillåtet till nötkreatur och lamm. För naturbeteskött gäller max 30 % kraftfoder till äldre djur.

 • Läkemedel

  Veterinärförskrivning krävs för antibiotika och hormonbehandling (svensk lag). Det finns inte ett maximalt antal konventionella (allopatiska) behandlingar.

Hälsa

 • Livsmedelstillsatser

  Produkter får endast innehålla livsmedelstillsatser som är godkända inom EU för användning i det aktuella livsmedlet. Får inte innehålla glutamater (E620-E625) som livsmedelstillsats, sötningsmedlet sukralos (E955) eller azofärgämnen.

 • GMO i färdiga produkter

  GMO i slutna system exempelvis vitaminer och aminosyror framställda med GMO är tillåtna.

 • Joniserande bestrålning

  Enligt svensk lag är endast bestrålning av kryddor tillåtet.

Etiska arbetsvillkor

Svensk lag.

Kontroll

 • Oberoende kontroller

         Revisioner på gårdarna utförs av oberoende certifieringsföretag

         (tredjepartskontroll).

 • Frekvens på kontrollerna

         Certifikatet är giltigt i 2 år.

Länk till SVENSKT SIGILL hemsida