NATURBETESKÖTT

28 juli, 2016

Naturbeteskött är kött från djur som har betat på så kallade naturbetesmarker, d.v.s. hagmarker och strandängar som inte plöjts, konstgödslats, dränerats eller såtts. Naturbetesmarkerna fungerar som kolsänkor eftersom växternas rötter binder koldioxid i marken. Naturbetesmarkerna är också viktiga för den biologiska mångfalden eftersom de består av ett stort antal olika växtarter där insekter, fjärilar och vilda djur och fåglar trivs. Betande djur är nödvändigt för att bevara dessa marker och förhindra att de växer igen.

Det finns olika märkningar av naturbeteskött

WWF driver ett projekt för att bevara naturbetesmarker och köttet som produceras på dessa marker säljs genom ICA som ICA Selection NaturbetesköttLäs mer om WWF:s projekt här.
Läs mer om ICA Selection Naturbeteskött här.

Kaprifolkött

är ett KRAV-certifierat naturbeteskött från Bohuslän, Dalsland och Göteborgsområdet, slakten och försäljningen sker i samma område.Läs mer om Kaprifolkött här.

Svenskt Sigill har även en tilläggscertifiering för naturbeteskött, Svenskt Sigill Naturbete. Tilläggsreglerna innebär att mer än hälften av betesmarken ska vara naturbetesmark och att djuren ska beta där under minst halva betesperioden.

Produkter

Nötkött

Kriterier

Kriterierna för de olika märkningarna av naturbeteskött skiljer sig lite åt. För Svenskt Sigill gäller samma regler som för nötkreatur, plus tilläggsregler, och Kaprifolkött går under KRAV:s regelverk. Kriterierna nedan är baserade på WWF:s regler för naturbeteskött.

Miljöhänsyn

 • Ekologiskt

  Naturbeteskött är generellt inte certifierat ekologiskt, utom i en del fall som t.ex. för Kaprifolkött som är KRAV-certifierat.

 • Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel

  På naturbetesmarker får varken konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel användas.

 • Vattenanvändning

  Konstbevattning av naturbetesmarker är inte tillåtet.

Djuromsorg

 • Utevistelse

  Djuren ska vistas på naturbetesmarker under minst halva betesperioden.

 • Inomhusvistelse

  Under vinterhalvåret vistas djuren inomhus.

 • Foder

  Under vintern ska fodret vara baserat på minst 60% grovfoder (d.v.s. gräs, örter, hö och ensilage).

 • Djuren

  Ska hanteras på ett sådant sätt att stress inför slakten minimeras.

Länk till NATURBETESKÖTT hemsida