KRAV

28 juli, 2016

KRAV-märkningen är uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Det innebär att KRAV uppfyller EU-förordningen för ekologisk produktion men har vissa egna regler utöver denna. Förutom att ha starkare regler inom områdena djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimat har KRAV regler för fiske och slakt, vilket saknas i EU-förordningen.

KRAV integrerar ett klimatregelverk i reglerna under de närmaste åren. Klimatcertifiering innebär att minska utsläppen av klimatgaser. Under 2010 har klimatregler för växthus och fiske lagts till. Mer om tilläggscertifieringen finns på projektets hemsida.

 

Produkter

Livsmedel men även t.ex. jord, gödsel och djurfoder.

Kriterier

KRAV har olika kriterier för olika varor. Nedan är kriterierna för livsmedel.

Miljöhänsyn

 • Ekologisk odling

  Ja.

 • Kemiska bekämpningsmedel

  får inte användas.

 • Konstgödsel

  Får inte användas.

 • Genmodifierade organismer (GMO)

  Får inte användas.

 • Vattenanvändning

  Det finns KRAV-regler kring att man inte får överutnyttja vattenresurserna och åtgärder ska vidtas om det finns risk att marken blir försaltad.

 • Förpackningar

  Det finns en övergripande regel om att välja miljöanpassade förpackningsmaterial.

Djuromsorg

 • Utevistelse: Nötkreatur och mjölkkor

  ska vara ute minst 12,5 timmar om dygnet under betesperioden som ska vara minst 2-4 månader lång beroende på var gården ligger i landet. Resten av året kan nötkreatur hållas inne i lösdrift, men ska kunna vara ute minst en del av dagen. Grisar ska kunna vara ute på betesmark större delen av dygnet under minst 4 månader under sommarhalvåret, under resten av året ska grisarna ha tillgång till rastgård. Får och getter ska kunna vara ute på betesmark dygnet runt under betesperioden, resten av året ska de kunna vara ute minst en del av dagen. Värphöns ska ha tillgång till utevistelse minst 12,5 timmar varje dag under minst fyra sammanhängande månader från maj till september. Fjäderfän ska kunna vistas ute förutom under vintern. Under minst fyra månader sammanhängande från maj till september ska stallet vara öppet större delen av dygnet, minst 12,5 timmar, men fåglarna får vara inne på natten.

 • Liggplatser

  Enligt EU:s regler för ekologisk djurhållning ska byggnader för nötkreatur, får, getter och grisar ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats som ska bestå av helt golv. En mindre del av inomhusytan får bestå av dränerande golv.

 • Ekologiskt foder

  Allt foder av jordbruksursprung ska vara KRAV-certifierat.

 • GMO i foder

  Inga GMO får användas i foder.

 • Animaliska biprodukter

  KRAV-certifierad mjölk och mjölkprodukter får användas till idisslare. Fisk- och äggprodukter får användas till grisar och fjäderfä. Fiskmjöl ska komma från hållbart fiske och äggen ska vara KRAV-certifierade.

 • Kraftfoder

  Kraftfoder får utgöra 30-50% av foderstaten beroende på djur.

 • Läkemedel

  I enlighet med EU:s regler för ekologisk produktion får läkemedel eller antibiotika användas om behandling är nödvändig men aldrig för förebyggande hälsovård. Hormonella behandlingar är förbjudet liksom tillväxtstimulerande substanser.

Hälsa

 • Joniserande bestrålning

  är inte tillåtet enligt KRAV:s regler, alltså inte heller av kryddor, som annars är godkänt i Sverige.

 • Livsmedelstillsatser

  KRAV tillåter inga smakförstärkare, sötningsmedel, klumpförebyggande medel (utom i salt) eller färgämnen. Av de 300 tillsatser som är godkända inom EU har KRAV godkänt 49 av dem.

Arbetsvillkor

Brott mot mänskliga rättigheter får inte förekomma i KRAV-certifierad produktion. KRAV har regler mot tvångsarbete och diskriminering och arbetare ska ha rätt att organisera sig och förhandla kollektivt.

Kontroll

 • Oberoende kontroller och frekvens på kontroller

  Varje företag får minst ett besök per år av en revisor som kontrollerar att KRAVs regler följs. Det är både anmälda och oanmälda kontrollbesök.

Länk till KRAV hemsida