FSC

28 juli, 2016

FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council.

FSC utvecklar regler

och rekommendationer för ett ansvarsfullt bruk av skogen. Den som vill följa reglerna kan certifiera sitt skogsbruk. Systemet är frivilligt och globalt.

FSC har tio grundprinciper som gäller för alla certifieringar i hela världen. Dessa inkluderar bl.a. att lagar om ägande-, nyttjanderätter och urbefolkningars rättigheter följs, att skogsbruket förstärker det lokala samhället och arbetarnas välfärd, att det finns en plan för hur intensivt man kan bruka marken, bevarande av biologisk mångfald, vattenresurser och urskog.

Produkter

I Sverige finns FSC-märkta trädgårds- och kontorsmöbler, grillkol, trägolv.

Kriterier

Miljöhänsyn

  • FSC:s regler slår bland annat vakt om hotade djur och växter, vattenresurser och markens framtida förmåga att bära skog. Det är förbud mot användandet av farliga kemikalier.

Arbetsvillkor

  • I en FSC- certifierad skog har ursprungsfolk rätt att använda skogen som de alltid gjort. Bostäder och jaktområden ska bevaras och heliga platser skyddas. Människor som bor och verkar i skogens närhet ska ha möjlighet att påverka skogsbruket.
  • De som arbetar i skogen ska ha rimlig lön, säkra arbetsförhållanden, rätt till fortbildning och rätt att organisera sig fackligt.

Kontroll

  • Det finns två typer av certifikat: skogsbrukscertifikat och spårbarhetscertifikat. I båda fallen sker certifiering och kontroll av oberoende certifieringsföretag.
  • FSC godkänner och kontrollerar certifieringsföretag, som sedan godkänner och kontrollerar certifikatsinnehavarna. Kontrollbesök görs minst en gång per år.
Länk till FSC hemsida