FAIRTRADE

28 juli, 2016

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som syftar till att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor genom kriterier för lönenivå, ett minimipris som överskrider produktionskostnaderna och långsiktiga handelsavtal. Produktionen sker under förhållanden som följer de mänskliga rättigheterna.

Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor genom kriterier för lönenivå, ett minimipris som överskrider produktionskostnaderna och långsiktiga handelsavtal. Produktionen sker under förhållanden som följer de mänskliga rättigheterna.

PRODUKTER

Fairtrade certifierar produkter som t ex kaffe, te, kakao, frukt.

MILJÖHÄNSYN

 • EKOLOGISK ODLING

  Nej, det är ingen ekologisk certifiering, men 60% av de Fairtrade-certifierade produkterna som säljs i Sverige är ekologiska eftersom de är dubbelcertifierade.
  Internationellt är cirka 30 % av producenterna av Fairtrade ekologiskt certifierade enligt KRAV:s regler. Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel: är inte förbjudna som sådana. Man söker minimera användningen av syntetiska och andra gödsel- och bekämpningsmedel. Kriterierna för bekämpningsmedel följer internationella regleringar: Stockholm (POP), Rotterdam (PIC), PAN samt WHO:s listor över förbjudna kemikalier. Det ska finnas buffertzoner kring odlingen för att bevara biologisk mångfald och skydda djur, natur och vatten. GMO är förbjudet.

 • VATTENANVÄNDNING

  Det finns krav på att vatten ska användas på ett sådant sätt att användningen inte skadar miljön.

 • FÖRPACKNINGAR:

  Inga speciella krav ställs på förpackningsmaterial.

ARBETSVILLKOR

 • ILO:S KÄRNKONVENTIONER

  ska följas, samt ILO Konventionen 155 om Arbetshälsa och säkerhet, samt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

 • LÖN

  Anställda på plantage och fabriker ska få en lön som ligger i nivå med eller överstiger den lagstadgade minimilönen i landet, eller ett regionalt genomsnitt.
  Odlare får ett minimipris på sina varor som täcker produktionsomkostnaden. De får också ett ekonomiskt tillskott i form av en premie. Premien kan användas till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t.ex. en ny skola, hälsovård, eller investeringar i produktionen.

KONTROLL

 • OBEROENDE KONTROLLER

  Certifiering av FLO-Cert, som ägs av Fairtrade International men drivs som ett oberoende internationellt certifieringsorgan, med ansvar för inspektioner och certifiering av producentorganisationer och
  exportörer/importörer.

 • FREKVENS PÅ KONTROLLER?

  Kontroller att kriterierna uppfylls utförs årligen. Det finns krav på gradvisa förbättringar enligt utvecklingskriterierna.

Länk till FAIRTRADE hemsida