FAIR WEAR FOUNDATION

28 juli, 2016

Fair Wear Foundation (FWF) är ett internationellt kontrollsystem som är inriktat på att förbättra de anställdas villkor i olika typer av textilproduktion världen över. FWF är ett så kallat flerpartsinitiativ där företag, fack och organisationer gått samman för att gemensamt hitta hållbara lösningar och förbättrade arbetsvillkor i producentländerna. FWF samarbetar med företag som tillverkar kläder eller andra sydda produkter och som säger sig vilja ta socialt ansvar i hela sin leverantörskedja. Eftersom FWF bara arbetar med arbetsförhållandena i produktionen finns inte många regler för miljöhänsyn.

Produkter

Kläder och textilier.

Kriterier

Miljöhänsyn

 • Ekologisk odling

  Nej.

 • Kemiska bekämpningsmedel

  Är tillåtna

 • Konstgödsel

  Är tillåtet.

 • Vattenanvänding

  I produktionen efter odling finns restriktioner eller regler för vattenanvändning.

 • GMO

  Är tillåtet.

 • Blekning

  Är tillåtet.

 • Förpackningar

  Det finns inte krav på förpackningsmaterialet.

Hälsa

 • ILO:s kärnkonventioner

  De företag som är anslutna till FWF förbinder sig att uppfylla de regler om arbetsvillkor som finns i den internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner och i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

 • Informerar om arbetarnas rättigheter

  Ja, varje fabrik måste minst sätta upp uppförandekod på det lokala språket med kontaktuppgifter till en oberoende klagomålshanterare.

 • Säker arbetsmiljö

  Ja, regler ska garantera en säker och hygienisk arbetsplats.

 • Tillämpas minimipris för att täcka produktionen

  Nej, man tillämpar levnadslön.

Kvalitet

Kvalitetskriterier som slitage, färg- tvätt, och ljusbeständighet mäts inte.

Kontroll

 • Oberoende kontroller

  FWF har medlemsföretag, som köper in varor från fabriker. FWF kräver att medlemsföretagen kontrollerar sina egna leverantörer minst vart tredje år. De ska även se till att problem åtgärdas. Kontinuerliga förbättringar är därmed en del i arbetet.

 • Frekvens av kontroller

  FWF gör årliga stickprovskontroller på fabriker för att kontrollera medlemmarnas resultat.

Länk till FAIR WEAR FOUNDATION hemsida