EU:s EKOLOGISKA MÄRKNING

28 juli, 2016

Enligt EU-förordningen ska ekologisk produktion ha som mål att införa ett hållbart förvaltningssystem för jordbruk, bidra till hög grad av biologisk mångfald, respektera naturens system och cykler samt upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord och vatten och uppfylla djurskyddskrav. Viktiga faktorer är valet av arter och sorter, fleråriga växtföljder, kretslopp av organiskt material samt odlingsteknik.

Ekologiskt jordbruk bör i första hand förlita sig på förnyelsebara resurser inom lokalt organiserade jordbrukssystem.

Kriterier

 Miljöhänsyn

 • Ekologisk odling

  Ja. Mat som innehåller mer än 95 procent ekologiska ingredienser får märkas och beskrivas som ekologiska.

 • Kemiska bekämpningsmedel

  Strikt begränsning av användningen av kemiska medel till undantagsfall. Växtskyddsmedel får användas om de har godkänts för användning i ekologisk produktion.

 • Konsgtödsel

  Får inte användas.

 • Genmodifierade organismer (GMO)

  Användning av GMO i produktionen är förbjuden.

 • Vattenanvändning

  Använder naturresurser som vatten, jord och luft på ett ansvarsfullt sätt.

 • Förpackningar

  Det finns inga krav på förpackningsmaterialet.

Djuromsorg

 • Utevistelse

  Respekterar djurens artspecifika beteendebehov. Djuren skall ha permanent tillgång till utevistelse, företrädesvis bete, även vår och sommar. Vintertid får djuren hållas inomhus om de hålls i lösdrift.

 • Liggplats

  Byggnader för nötkreatur, får, getter och grisar ska ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats som ska bestå av helt golv. En mindre del av inomhusytan får bestå av dränerande golv (spaltgolv).

 • Ekologiskt foder

  Allt foder skall vara av ekologiska foderråvaror (utom då foderråvara inte finns tillgänglig på marknaden i ekologisk form).

 • GMO i foder

  Inga GMO får användas till foder.

 • Animaliska biprodukter

  Enbart ekologiska produkter, mjölk- och mejeriprodukter får användas, fisk och andra havsdjur får användas som foder till andra arter än växtätare, och ägg och äggprodukter får användas som foder till fjäderfä.

 • Kraftfoder

  Det finns begränsningar på hur mycket kraftfoder man får ge djuren (även kraftfoder ska vara ekologiskt, ej konventionellt).

 • Läkemedel

  Läkemedel eller antibiotika får användas om behandling är nödvändig men aldrig för förebyggande hälsovård. Homeopatiska produkter föredras. Karenstiden påverkas för försäljning/slakt efter en behandling så att den blir dubbelt så lång som vid konventionell djurhållning. Om ett djur getts fler än tre behandlingsomgångar med kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel eller antibiotika under 12 månader, eller fler än en behandlingsomgång om deras produktiva livscykel är kortare än ett år, får de berörda djuren, eller produkter som kommer från sådana djur, inte saluföras med hänvisning till ekologisk produktion. Hormonella behandlingar är förbjudet liksom tillväxtstimulerande substanser.

Hälsa

 • Joniserande bestrålning

  Är inte tillåten.

 • Livsmedelstillsatser

  Livsmedelstillsatser och icke-ekologiska ingredienser skall användas i undantagsfall om det rör sig om ett grundläggande tekniskt behov eller för särskilda näringsändamål. Cirka 40 tillsatser (av 316) är tillåtna i ekologisk produktion.

 • GMO

  Målet är att GMO skall förekomma i minsta möjliga utsträckning i ekologiska produkter. De nuvarande tröskelvärdena för märkning utgör tak uteslutande för oavsiktlig och tekniskt oundviklig förekomst av GMO.

Arbetsvillkor

Tas ej upp i märkningen.

Kontroll

 • Oberoende kontroller

  Det är obligatoriskt att använda EU:s logotyp för ekologiska livsmedel som produceras inom EU sedan den 1 juli 2010. Ekologisk mat ska dessutom vara märkt med kodnumret för kontrollorganet. Kontrollorganet ska vara ackrediterat enligt Europastandard EN 45011 eller ISO-guide 65.I Sverige ska det vara ett av de fyra godkända kontrollorganen:
  – HS Certifiering AB, kodnummer: SE-EKO-04
  – Kiwa Aranea, kodnummer: SE-EKO-01
  – SMAK AB, kodnummer: SE-EKO-03
  – Valiguard AB, kodnummer: SE-EKO-05

 • Minst en gång om året kontrolleras om bestämmelserna följs.

Länk till EU:s EKOLOGISKA MÄRKNING hemsida